Magistrát: Materiál (tonery, papíry a kancelářské potřeby)

 1. Dne 22. 7. 2008 jsem požádal Magistrát města Zlína (povinný subjekt) o informaci, jaká byla cena tonerů, nových a recyklovaných, do tiskáren, do kopírek a do multifunkčních zařízení (tiskárna, kopírka a fax v jednom) a jaká byla cena nových a recyklovaných náplní do inkoustových tiskáren, které spotřebovaly jednotlivá oddělení a odbory v letech 2005, 2006, 2007 a 2008. Dále jsem žádal o informaci, kolik balíků papírů formátu A3 a A4 jednotlivá oddělení a odbory spotřebovaly v těchto letech.
  B1-Žádost o poskytnutí informace z 22. 07. 2008 – jaká byla cena tonerů
 2. Dne 5. 8. 2008 mně povinný subjekt, v odpovědi na žádost z 22. 7. 2008, bod 1, oznámil, že čas potřebný na vyhledání požadovaných informací činil 13 hodin a 15 minut a oznámil mi, že požadovaná informace mi bude poskytnuta po zaplacení uvedených 1 325,- Kč.
  B2a-Dopis povinného subjektu z 5. 8. 2008 – požadují 1 325,- Kč – S00JP003091T
  B2b-Faktura z 5. 8. 2008na 1 325,- Kč
  Místo toho, aby informaci vyhledala jedna pracovnice ekonomického odboru, kde jsou uloženy originály všech faktur, hledaly tuto informaci pracovnice 21 oddělení a odborů. Navíc veškeré faktury jsou zaneseny v programu účetnictví, ze kterého bylo možné vyfiltrovat faktury několika firem, od kterých povinný subjekt tonery, náplně do inkoustových tiskáren a kancelářské papíry odebíral, nebo vyfiltrovat faktury za daný typ zboží. Povinný subjekt, ve snaze pomstít se mi za to, že "strkám nos" do pro něho nepříjemných záležitostí, použil postup, při kterém byl čas potřebný na vyhledání informace nejdelší.
 3. Dne 6. 8. 2008 mně povinný subjekt zaslal dopis, ve kterém upřesnil způsob vyhledání informací k žádosti z 22. 7. 2008, bod 1. "Informace požadované ve Vaší žádosti vyhledávali příslušní pracovníci povinného subjektu v programu GINIS a v kopiích došlých faktur, jež jsou založeny na jednotlivých odborech a odděleních".
  B3-Dopis povinného subjektu z 6. 8. 2008, faktury hledalo 21 pracovnic – S00JP006UCE6
 4. Dne 12. 8. 2008 jsem podal stížnost, ve které jsem oznámil, že nesmyslnou částku, bod 2, odmítám uhradit.
  B4-Stížnost z 12. 8. 2008 – proti požadované částce 1 325,- Kč
 5. Dne 29. 8. 2008 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým potvrdil výši požadované úhrady, bod 2. V tomto rozhodnutí jsou dvě zajímavé skutečnosti. Na druhé straně je napsáno:

  - Po žadateli je požadována úhrada za vyhledávání informací pouze jednoho pracovníka z příslušného odboru (není započítán čas pracovníka, který prováděl dohled - tj. zda byly informace vyhledány v uvedeném času a zda jsou kompletní. Povinný subjekt tímto tvrdí, že jeden pracovník vyhledával informace a druhý vedle něho seděl, nic nedělal, jen kontroloval, kolik bylo hodin a jak dlouho vyhledávání trvalo.
  - Povinný subjekt rovněž nepožadoval po žadateli úhradu za vyhledávání informací o ceně nových a recyklovaných tonerů do tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení za období od 1. 1. 2005 do 26. 9. 2007, protože tyto informace měl povinný subjekt již k dispozici, protože v minulosti je vyhledával pro potřeby Policie ČR.
  B5-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 29. 8. 2008 – nadřízený orgán potvrdil 1 325,- Kč – KUZL/26610/2008
  V situaci, kdy měl povinný subjekt veškeré požadované informace v počítači, mohla jedna pracovnice ekonomického odboru vyfiltrovat faktury proplacené několika málo firmám, od kterých povinný subjekt odebíral dané zboží, a nebylo potřebné, aby tyto informace zjišťovalo 21 pracovnic. Otázkou, proč požadovanou informaci vyhledávalo 21 pracovnic, když ji mohla vyhledat jedna, se nadřízený orgán nezabýval a potvrdil nesmyslně dlouhý čas vyhledávání.

 6. Dne 5. 12. 2008 mně povinný subjekt zaslal oznámení o odložení žádosti, bod 1, a v rozporu s § 17, odst. 5 zákona mě opětovně vyzval k uhrazení požadované částky 1 325,- Kč, bod 2.
  B6-Informace z 5. 12. 2008 o odložení žádosti a výzva k úhradě 1 325,- Kč – S00JP00309QC
  Výzva k úhradě je v rozporu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona. Nezákonným požadavkem na úhradu nesmyslně vysoké částky povinný subjekt vyvinul na mě psychický nátlak a pokusil se mě zastrašit, abych přestal "strkat nos" do pro něho nepříjemné záležitosti.
 7. Dne 28. 1. 2009 jsem podal žádost o poskytnutí informace, jaká byla cena tonerů, nových a recyklovaných a jaká byla cena nových a recyklovaných náplní do inkoustových tiskáren, které spotřebovala jednotlivá oddělení a odbory v období od 1. 1. 2005 do 26. 9. 2007 a dále jsem žádal o informaci, kolik balíků papírů formátu A3 a A4 jednotlivá oddělení a odbory spotřebovaly v tomto období. Poznamenal jsem, že uvedené informace povinný subjekt měl k dispozici, neboť je v minulosti vyhledal pro potřebu Policie ČR, bod 5 a nebylo nutné je vyhledávat.
  B7-Žádost z 28. 1. 2009 – kopie materiálu pro PČR
 8. Dne 11. 2. 2009 vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti z 28. 1. 2009, bod 7, s odůvodněním, že jsem nezaplatil požadovaných 1 325,- Kč (viz body 2 a 6) a proto mi žádné informace nebudou poskytnuty.
  B8-Rozhodnutí povinného subjektu z 11. 2. 2009 – odmítnutí žádosti kopie materiálu pro PČR – S00JP00E8BMF
  Protože v minulosti docházelo k případům, kdy povinné subjekty požadovaly náhradu nákladů, které neodpovídaly realitě, a tím upíraly žadatelům právo na informace, doplnil zákonodárce do § 17 zákona odstavec 5. To znamená, že pokud žadatel do 60 dnů požadované náklady neuhradí, žádost se odloží. Tečka. Zákon nedává povinným subjektům žádnou možnost vymáhat zaplacení nesmyslných částek.
  Stanovisko povinného subjektu, že pokud žadatel neuhradí nesmyslně vysoký požadavek na úhradu nákladů, nebude mu více žádná informace poskytnuta, je nezákonné.
 9. Rozhodnutí povinného subjektu z 11. 2. 2009, bod 8, jsem dostal den před odjezdem na zahraniční dovolenou, kdy jsem už nestačil podat odvolání. Odvolání jsem podal až 10. 3. 2009 po návratu z dovolené.
  B9-Odvolání z 10. 3. 2009 - zdůvodnění v rozhodnutí povinného subjektu nemá oporu v zákonech
 10. Očekával jsem, že nadřízený orgán odvolání, bod 9, zamítne jako podané opožděně a proto jsem dne 16. 3. 2009 podal novou žádost o poskytnutí informace, opět za období od 1. 1. 2005 do 26. 9. 2007.
  B10-Žádost z 16. 3. 2009 – opakovaná žádost o kopii materiálu pro PČR
  V žádosti jsem zdůraznil, že důvody odmítnutí mé žádosti, z 28. 1. 2009, které povinný subjekt uvedl v rozhodnutí z 11. 2. 2009, bod 8, byly naprosto nesmyslné a svědčily pouze o katastrofální neznalosti zákonů ze strany některých pracovníků povinného subjektu.
 11. Dne 6. 4. 2009 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým mé odvolání z 10. 3. 2009, bod 9, podle očekávání, zamítl jako opožděné.
  B11-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 6. 4. 2009 – zamítnutí odvolání z 10. 3., bod 9 – KUZL/20175/2009
 12. Do 17. 4. 2009 jsem od povinného subjektu nedostal na žádost z 16. 3. 2009, bod 10, žádnou odpověď a proto jsem tohoto dne podal na postup povinného subjektu stížnost.
  B12-Stížnost ze 17. 4. 2009 – v zákonné lhůtě jsem nedostal odpověď
  Povinný subjekt jednal v rozporu s § 14, odst. 5, písm. d).
 13. Dne 11. 5. 2009 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým přikázal povinnému subjektu mou žádost z 16. 3. 2009, bod 10, vyřídit.
  B13-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 11. 5. 2009 – přikázal žádost z 16. 3. 2009 vyřídit – KUZL/28829/2009
 14. Dne 26. 5. 2009 vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí mé žádosti z 16. 3. 2009, bod 10, ve kterém ignoroval rozhodnutí nadřízeného orgánu z 11. 5. 2009, bod 13.
  B14-Rozhodnutí povinného subjektu z 26. 5. 2009 – ignoroval rozhodnutí nadřízeného orgánu – S00JP00E8AP7
  Povinný subjekt ignoroval nařízení nadřízeného orgánu, a zopakoval dřívější argumenty, které neměly oporu v zákoně.
 15. Dne 1. 6. 2009 jsem podal odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu z 26. 5. 2009, bod 14.
  B15-Nové odvolání z 1. 6. 2009 – znovu jsem žádal nadřízený orgán, aby přikázal informaci poskytnout
 16. Dne 3. 7. 2009 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí povinného subjektu z 26. 5. 2009, bod 14, a věc mu vrátil k novému pojednání, ve kterém mi požadované informace poskytne.
  B16-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 3. 7. 2009 – informaci musí poskytnout – KUZL/42949/2009
 17. Do 3. 8. 2009 mi povinný subjekt žádné informace neposkytnul a proto jsem toho dne požádal nadřízený orgán o informaci, kdy bylo povinnému subjektu rozhodnutí nadřízeného orgánu z 3. 7. 2009, bod 16 odesláno a doručeno.
  B17-Žádost o informaci z 3. 8. 2009 – kdy bylo rozhodnutí, bod 16, doručeno povinnému subjektu
 18. Dne 6. 8. 2009 mně povinný subjekt, na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu z 3. 7. 2009, zaslal dopis, jehož přílohou byly požadované informace o spotřebě papírů a nákladech na tonery a na náplně do inkoustových tiskáren V jednotlivých odděleních a odborech v období od 1. 1. 2005 do 26. 9. 2007.
  B18-Dopis povinného subjektu z 6. 8. 2009 – posílají požadované informace – S00JP0030AMP
 19. Dne 14. 8. 2009 mně nadřízený orgán oznámil, že jeho rozhodnutí ze dne 3. 7. 2009, bod 16, vydané na základě mého odvolání z 1. 6. 2009, bod 15, bylo povinnému subjektu doručeno 23. 7. 2009. V oznámení chyběla informace, kdy bylo toto rozhodnutí povinnému subjektu odesláno, o kterou jsem žádal.
  B19-Sdělení nadřízeného orgánu z 14. 8. 2009 – rozhodnutí, body 16 a 17, bylo doručeno 23. 7. 2009 – KUZL/52916/2009
 20. Dne 19. 8. 2009 jsem podal stížnost, že mně nebyla poskytnuta informace o datu odeslání rozhodnutí nadřízeného orgánu ze dne 3. 7. 2009, bod 17.
  B20-Stížnost z 19. 8. 2009 – nedostal jsem informaci o datu odeslání rozhodnutí, bod 17
 21. Dne 20. 8. 2009 mi nadřízený orgán poslal sdělení k žádosti ze dne 3. 8. 2009, bod 17, dokládající, že rozhodnutí nadřízeného orgánu ze dne 3. 7. 2009, bod 16 bylo povinnému subjektu odesláno až 22. 7. 2009.
  B21-Sdělení nadřízeného orgánu z 20. 8. 2009 – rozhodnutí, bod16, odeslali 22. 7. 2009 – KUZL/57145/2009
  21. Je otázkou, jestli ze strany nadřízeného orgánu nedošlo k porušení zákona. Odvolání, které jsem podal 1. 6. 2009, bylo nadřízenému orgánu doručeno 19. 6. 2009. Odvolací orgán vydal rozhodnutí 3. 7. 2009, to znamená v termínu 15 dnů. Vydané rozhodnutí mně odeslal taktéž 3. 7. 2009, povinnému subjektu ale až 22. 7. 2009. Existuje zákonem stanovený termín, do kdy musí být rozhodnutí odeslané, nebo musí nadřízený orgán vydat rozhodnutí do 15 dnů a může ho odeslat kdykoli?
 22. Údaje v příloze dopisu z 6. 8. 2009, bod 18, byly šokující. Například v odboru dopravy a silničního hospodářství spotřebovali v roce 2005 dva balíky kancelářského papíru formátu A4, to znamená 1 000 listů. Na jejich potištění spotřebovali tonery a náplně do inkoustových tiskáren za 67 918,30 Kč. Za okopírování jedné jednostranné kopie účtují v kopy centrech 1,40 Kč. V odboru dopravy a silničního hospodářství vykázali náklady na samotný toner nebo náplň do inkoustové tiskárny na potištění jedné strany formátu A4 ve výši mezi 67,92 Kč, pokud by všech 1 000 listů potiskli jednostranně a 33,96 Kč, pokud by všechny listy potiskli dvoustraně. V následujícím roce 2006 vzrostla spotřeba balíků kancelářských papírů formátu A4 ze dvou v roce 2005 na 412 v roce 2006 a spotřeba balíků kancelářského papíru formátu A3z 0 v roce 2005 na 10 v roce 2006. Náklady na tonery a náplně do inkoustových tiskáren vzrostly z 67 918,30 Kč v roce 2005 na 78 019,30 Kč. Při zhruba 250 pracovních dnech v roce by museli v tomto odboru denně potisknout 1,65 balíku kancelářského papíru.

  V odboru sociální péče vykázali v roce 2005 spotřebu 225 balíků kancelářského papíru formátu A4, v roce 2006 spotřebu 55 balíků papíru formátu A3 a 917 balíků formátu A4, co při přepočtu 1 balík formátu A3 = dva balíky formátu A4, dává spotřebu 1 027 balíků formátu A4. V roce 2005 vykázali náklady na tonery a náplně do inkoustových tiskáren ve výši 128 607,60 Kč, v roce 2006, při 4.56 krát větší spotřebě papírů, vykázali pokles nákladů na tonery a náplně do inkoustových tiskáren na 102 730,23 Kč.
  Je evidentní, že povinný subjekt proplácel faktury za zboží, které ve skutečnosti nebylo odebírané.
 23. Z informace o fakturách proplacených v roce 2008, kterou jsem dostal na CD z 28. 5. 2009, viz bod 37 části A-historie faktur z účetnictví, jsem vyhledal faktury za tonery a náplně do inkoustových tiskáren, kancelářské papíry a kancelářské potřeby a dne 2. 11. 2009 jsem podal žádost o kopie těchto faktur spolu s jejich dodacími listy (369 faktur z roku 2008).
  B23a-Žádost o poskytnutí informace z 2. 11. 2009 – kopie faktur za tonery a kancelářské papíry
  B23b-Seznam požadovaných faktur za tonery a kancelářské papíry
 24. Dne 12. 11. 2009 vydal povinný subjekt rozhodnutí o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace, bod 23, o 10 dní a to z důvodu vyhledání a sběru požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost.
  B24-Rozhodnutí povinného subjektu z 12. 11. 2009 – prodloužení lhůty – S00JP00G97JB
 25. Originály všech faktur a k nim příslušných dodacích listů jsou v ekonomickém odboru. Dne 24. 11. 2009 jsem podal žádost o informaci, ve kterých úřadovnách povinný subjekt požadované informace, bod 24, vyhledával.
  B25-Žádost o informace z 24. 11. 2009 – kde informace vyhledávají
 26. Dne 25. 11. 2009 vydal povinný subjekt výzvu k úhradě nákladů. Čas potřebný na vyhledání požadovaných faktur, bod 23, vyčíslil na 1 512 minut, za které požadoval úhradu 4 598,- Kč. Za pořízení kopií povinný subjekt požadoval dalších 1 618,- Kč, za poštovné a balné 81,- Kč, dohromady 6 297,- Kč, v případě osobního vyzvednutí 6 216,- Kč.
  B26a-Výzva k úhradě nákladů z 25. 11. 2009 – 6 216,- Kč – S00JP00G97IG
  B26b-Faktura na částku 6 216,- Kč
 27. Proti této výši, bod 26, jsem 1. 12. 2009 podal stížnost.
  B27-Stížnost z 1. 12. 2009 – nesouhlas s výší úhrady
  Čas vykázaný na vyhledání faktur je naprosto nepřiměřený. Povinnému subjektu jsem dodal seznam požadovaných faktur se všemi údaji, které mi povinný subjekt k fakturám poskytnul. Skutečnost, že faktury vyhledávalo 21 pracovnic, když je mohla vyhledat jedna, dokazuje, že povinný subjekt, v úmyslu způsobit mi škodu, zvolil postup, u kterého byl čas vyhledávání nejdelší.
 28. Dne 2. 12. 2009 podal povinný subjekt žalobu k Okresnímu soudu ve Zlíně o zaplacení pohledávky ve výši 1 325,- Kč, kterou se domáhal zaplacení úhrady nákladů za čas potřebný na vyhledání informace, body 2, 6, 8.
  B28-Žaloba z 2. 12. 2009 – o zaplacení 1 325,- Kč, 38C 503/2009

  Podání této žaloby bylo nezákonné. Zákon o svobodném přístupu k informacím v § 17 jednoznačně stanovuje:

  Odstavec 3: V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.Výši požadované úhrady mi povinný subjekt, v souladu s odstavcem 3, oznámil.

  Odstavec 5 dále stanovuje, že poskytnutí informace podle odstavce 3, je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.

  Tento odstavec vložil zákonodárce do zákona při jeho poslední úpravě proto, aby se zabránilo zneužívání § 17 k požadování nesmyslně vysokých částek za náklady a tím odepírání informací.

  Odstavec 5 zákona jasně stanovuje, že pokud žadatel požadovanou částku nezaplatí, žádost se odloží. Žadatel informaci nedostane. Tím celá žádost končí. To, co udělal povinný subjekt je v přímém protikladu s úmyslem zákonodárce. Povinný subjekt se domáhá možnosti volbou nejhoršího možného způsobu vyhledání požadované informace vyčíslit jakkoli vysoké, i když zcela nereálné náklady a pokud je žadatel neuhradí dobrovolně, přistoupí k jejich nezákonnému vymáhání soudní cestou.

  Žaloba, která byla podaná v rozporu se zákonem, sledovala jediný cíl – pomstít se mi za to, že jsem se začal zajímat o tunelování a způsobit mi škodu a požadováním nesmyslně vysoké náhrady mě odradit od podávání dalších žádostí o informace a upřít mi právo na informace, které mi zaručuje Listina základních práv a svobod a zákon. Tímto jednáním došlo ze strany povinného subjektu k naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona.
 29. Dne 8. 12. 2009 vydal povinný subjekt další výzvu k úhradě nákladů ve výši 46,- Kč za poštovné a balné za dopis s informací, ve kterých úřadovnách vyhledávali požadované informace, body 24 a 25.
  B29-Výzva povinného subjektu k úhradě nákladů z 8. 12. 2009 – 46 Kč za poštovné – S00JP00G97CA
 30. Dopisem datovaným taktéž 8. 12. 2009 mi povinný subjekt oznámil seznam úřadoven, ve kterých požadované informace vyhledával, bod 25.
  B30-Dopis povinného subjektu z 8. 12. 2009 – seznam úřadoven – S00JP00GB955
 31. Na stížnost z 1. 12. 2009, bod 27, jsem do 29. 12. 2009 nedostal odpověď a proto jsem dne 29. 12. 2009 požádal nadřízený orgán o informaci, zda a pokud ano, kdy byla tato stížnost nadřízenému orgánu doručena.
  B31-Žádost nadřízenému orgánu o informaci z 29. 12. 2009 – kdy byla stížnost, bod 27, doručena
 32. Dne 29. 12. 2009 jsem podal u povinného subjektu žádost o informaci, který z pracovníků povinného subjektu rozhodl vyhledávat požadované informace, bod 23, v šesti budovách a jaké informace vyhledávaly v programu GINIS, když originály veškerých faktur, spolu s příslušnými dodacími listy, jsou uloženy v ekonomickém odboru, kde mohla jedna pracovnice požadované faktury vyhledat. Nařízení 23 pracovnicím v šesti budovách, aby faktury vyhledaly, sledovalo jediný cíl - maximalizaci času potřebného na vyhledání požadované informace, za který bude možné požadovat zbytečně vysokou úhradu. Na tuto žádost jsem pravděpodobně nedostal odpověď. Nemám ji v dokumentech a nepamatuji si na ni. Je možné, že jsem nepodal stížnost.
  B32-Žádost o informaci z 29. 12. 2009 – kdo rozhodl hledat faktury v kopiích
 33. Dopisem ze 4. 1. 2010 mi nadřízený orgán oznámil, že stížnost z 1. 12. 2009, bod 27, obdržel od povinného subjektu dne 22. 12. 2009.
  B33-Dopis nadřízeného orgánu ze 4. 1. 2010 – stížnost, bod 27, obdrželi 22. 12. 2009 – KUZL/82963/2009/PŽÚ/Du
  Podle § 16a, odst. 5 bylo povinností povinného subjektu předložit stížnost nadřízenému orgánu do 7 dnů. Předložení stížnosti až 22 dnů od jejího doručení bylo dalším případem, kdy povinný subjekt jednal v rozporu se zákonem.
 34. Dne 6. 1. 2010 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, na základě stížnosti podané dne 1. 12. 2009, bod 27, ve kterém uvedl, že povinný subjekt vedl v roce 2009 dodané faktury ve třech knihách přijatých faktur (str. 3 poslední odstavec rozhodnutí nadřízeného orgánu z 6. 1. 2010) a proto musel pro každou fakturu vyhledat v počítači ještě jedno jakési další číslo. Pokud se týká částky 6 216 Kč za vyhledání informace, nadřízený orgán shledal v postupu povinného subjektu při stanovení výše úhrady pochybení, a přikázal povinnému subjektu do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednat nápravu.
  B34-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 6. 1. 2010 – příkaz snížit výši úhrady – KUZL/82393/2009
 35. Dne 20. 1. 2010 mi povinný subjekt, na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu z 6. 1. 2010 poslal novou výzvu k úhradě. Částku za čas potřebný na vyhledání informace snížil z původních 4 598,- Kč na pouhých 4 408,- Kč. V této výzvě k úhradě povinný subjekt na straně 3 píše, že faktury jsou archivovány na základě „čísla účetního dokladu“.
  V datech z účetnictví, která mi povinný subjekt v minulosti poskytnul, nikdy žádná čísla účetního dokladu nebyla, to znamená, že povinný subjekt jednal v rozporu s § 15 odst. 1 zákona, když informaci poskytl částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí.
  Potřeba, vyhledat ke každé faktuře číslo účetního dokladu, byla důsledkem zatajení existence tohoto čísla povinným subjektem (v žádosti z 5. 11. 2008, bod 15 části A - historie faktur z účetnictví, jsem žádal o vyhotovení excelovského souboru, ve kterém budou veškeré údaje o došlých fakturách). Podle mého názoru neměl povinný subjekt v takovémto případě právo požadovat úhradu za čas potřebný na vyhledání informace. Navíc, pokud by mě povinný subjekt upozornil na to, že faktury jsou archivované na základě čísla účetního dokladu, které je automaticky přidělované při proplacení faktury, mohl jsem za několik minut uspořádat v počítači faktury ne podle dodavatelů, nýbrž podle data proplacení faktury a seznam znovu vytisknout, a tím výrazně zjednodušit jejich vyhledávání. Snížení částky požadované za vyhledání faktur z 4 598.- Kč na 4 408,- Kč bylo výsměchem.
  B35-Rozhodnutí povinného subjektu z 20. 1. 2010 – snížení požadované částky – S00JP006U031
 36. Dne 28. 1. 2010 jsem částku 6 107,- Kč zaplatil, protože jsem chtěl získat požadované informace a opakované podávání stížností na výši úhrady, rozhodnutí nadřízeného orgánu, že povinný subjekt musí požadovanou částku snížit a její následné snížení o směšnou částku by k ničemu nevedlo.
  B36a-Doklad o zaplacení 6 107,- Kč.

  Po zaplacení mi povinný subjekt předal 23 obalů z 23 oddělení a odborů, ve kterých informaci vyhledali. V každém z nich byl průvodní dopis a kopie faktur, které se týkaly daného oddělení nebo odboru. K vyhodnocení poskytnutých materiálů jsem se dostal až s časovým odstupem. Ukázalo se, že z požadovaných 369 faktur mi povinný subjekt poskytnul pouze 364 faktur, následujících 5 faktur chybělo:
  5 faktur chybělo

  Počty faktur vyhledaných v jednotlivých odděleních a odborech, časy vykázané na jejich vyhledání a průměrné doby na vyhledání jedné faktury jsou v následující tabulce: Počty faktur vyhledaných v jednotlivých odděleních a odborech, časy vykázané na jejich vyhledání a průměrné doby na vyhledání jedné faktury
  Čas vykázaný na vyhledání jedné faktury je v rozsahu od 1,1 po 11,3 minuty.
  Z požadovaných 369 kopií mi jich povinný subjekt poskytnul pouze 364, to znamená, že v rozporu s § 15, odst. 1 zákona povinný subjekt poskytnul informaci pouze částečně, aniž by vydal rozhodnutí o odmítnutí.

  Abych nemohl na základě agendového čísla zkontrolovat, jestli mi povinný subjekt v minulosti poskytnul informace o všech fakturách, nebyly faktury, například v souboru 2008.pdf na CD z 28. 5. 2009, ze kterého jsem vyhledal 369 faktur, o jejichž kopie jsem požádal, bod 23, uvedeny v pořadí podle agendového čísla.

  Mezi firmami, od kterých povinný subjekt odebral tonery, papíry a kancelářské potřeby byla také firma Machová Anežka. Dodatečně jsem náhodně zjistil, že v souboru 2008.pdf na CD z 18. 3. 2009, ve kterém nejsou uvedeny údaje, za co byly faktury proplacené, je uvedena faktura s agentovým číslem 208101416 na 24 910,- Kč, proplacená této firmě. V souboru 2008.pdf na CD z 28. 5. 2009 tato faktura není. Soubor 2008.pdf na CD z 28. 5. 2009 tedy dokazatelně neobsahuje informace o všech proplacených fakturách, informace o některých fakturách byly úmyslně odstraněny. V důsledku této skutečnosti jsem nemohl požádat o kopie všech faktur za tonery, papíry a kancelářské potřeby, takže informace, za které jsem zaplatil 6 107,- Kč, jsou zcela bezcenné, protože nejsou, vinou povinného subjektu, kompletní.

  B36b-Strana 71 souboru 2008.pdf na CD z 18. 3. 2009 na které je faktura 208101416
  B36c-Strany 1 a 2 souboru 2008.pdf na CD z 28. 5. 2009 – faktury nejsou uspořádané
  B36d-Výsledky hledání agendového čísla 208101416 v souboru 2008.pdf na CD z 28. 5. 2009
  B36e-Výsledky hledání agendového čísla 208101416 v souboru 2008_1.pdf na CD z 28. 5. 2009
  Povinný subjekt mi úmyslně způsobil škodu, čím došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 trestního zákoníku 40/2009 Sb.
 37. Když povinný subjekt neuspěl s psychickým nátlakem na zaplacení nezákonně požadované částky 1 325,- Kč, body 2 až 6 a 28, podal 2. 12. 2009 žalobu. Dne 25. 1. 2010 vydal Okresní soud ve Zlíně platební rozkaz, kterým mi přikázal uhradit povinnému subjektu částku 1 325,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 10,75% ročně a náhradu nákladů řízení ve výši 600,- Kč.
  B37-Platební rozkaz z 25. 1. 2010 na 1 325,- Kč, náklady řízení a úroky
 38. V souvislosti s pobytem v zahraničí jsem poslal písemné vyjádření k žalobě s dvoudenním zpožděním. Dne 1. 4. 2010 vynesl Okresní soud ve Zlíně rozsudek, kterým mě odsoudil k úhradě 1 325,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 10,75% ročně a náhradu nákladů řízení ve výši 600,- Kč.
  B38a-Rozsudek Okresního soudu ve Zlíně z 1. 4. 2010 – 38C 503/2009
  Pro podání návrhu na vydání platebního rozkazu neexistoval žádný právní podklad. Jednalo se o evidentní pokus povinného subjektu mě zastrašit, abych přestal podávat žádosti o poskytnutí informací a o zjevné zneužití pravomoci veřejného činitele, když mi povinný subjekt nezákonně, úmyslně způsobil škodu ve výši 2 080 Kč, čím byla naplněna skutková podstata trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestného zákona.
  Skutečnost, že pro podání žaloby neexistoval právní podklad, vyplývá také z rozsudku nejvyššího správního soudu 2 As 34/2008 – 103, ve kterém Nejvyšší správní soud na třetí straně rozsudku konstatoval, že: „Sdělení výše požadované úhrady nákladů ale není uložením povinnosti, tím méně vykonatelným. Povinný subjekt tu sděluje, že opatření informací si vyžádá určité náklady, že povinný subjekt může po právu žádat jejich úhradu a předkládá žadateli možnost tyto náklady akceptovat a uhradit, nebo neuhradit“.

  B38b-Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 34/2008 z 19. 11. 2010
 39. Dne 22. 4. 2010 mně povinný subjekt poslal dopis, jehož přílohou měly být informace, o které jsem žádal 22. 7. 2008, bod 1.
  B39-Dopis povinného subjektu z 22. 4. 2010 - informace, bod1, za období 1. 1. 2005 – 30. 6. 2008 – S00JP00H7X81
 40. Údaje o počtu balíků kancelářského papíru spotřebovaných za celý rok 2007 byly totožné s údaji o jejich spotřebě za období od 1. 1. 2007 do 26. 9. 2007, co by znamenalo, že v době od 27. 9. 2007 do 31. 12. 200 7 povinný subjekt nespotřeboval žádný kancelářský papír. Dne 12. 5. 2010 jsem podal proto stížnost.
  B40-Stížnost z 12. 5. 2010 – špatné údaje za celý rok 2007
  Povinný subjekt opět jednal v rozporu s § 15 odst. 1, když informaci poskytl částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí.
 41. Dne 18. 5. 2010 mně povinný subjekt poslal dopis, jehož přílohou byly opravené údaje o spotřebě kancelářských papírů v roce 2007.
  B41-Dopis povinného subjektu z 18. 5. 2010 – posílá opravené údaje – S00JP00H7WZH
www.pirati.cz