Magistrát: Odměny vedoucích

 1. Dne 25. 2. 2008 jsem požádal Magistrát města Zlína (povinný subjekt) o informaci, jaké mimořádné odměny dostal vedoucí oddělení informačních systémů povinného subjektu v letech 2000 až 2008.
  C1-Žádost z 25. 2. 2008 – mimořádné odměny vedoucího OIS
 2. Dne 11. 3. 2008 vydal povinný subjekt rozhodnutí, kterým mou žádost z 25. 2. 2008, bod 1, částečně zamítl - S00JP00EKK8A.
  C2-Rozhodnutí povinného subjektu z 11. 3. 2008 - částečné zamítnutí žádosti, bod 1, - S00JP00EKK8A
 3. Dopisem z 11. 3. 2008 mně povinný subjekt oznámil, že seznam udělených odměn, s uvedením důvodu jejich udělení, bez uvedení výše jednotlivých odměn tvoří přílohu dopisu.
  C3-Dopis povinného subjektu z 11. 3. 2008 – seznam odměn – S00JP00EKK95
  Povinný subjekt jednal v rozporu s § 15 odst. 1, když informaci poskytl částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí. Skutečnost, že informace byla poskytnuta pouze částečně, se prokázala u bodu 31.
 4. Dne 31. 3. 2008 jsem proti rozhodnutí povinného subjektu, bod 2, podal odvolání, ve kterém jsem poukázal na skutečnost, že toto rozhodnutí je v rozporu s § 8b zákona.
  C4-Odvolání z 31. 3. 2008 proti rozhodnutí povinného subjektu S00JP00EKK8A, bod 2
 5. Dne 25. 4. 2008 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým potvrdil rozhodnutí povinného subjektu z 11. 3. 2008, bod 2.
  C5-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 25. 4. 2008 – zamítnutí odvolání, bod 4, - KUZL/25456/2008
 6. Dne 6. 6. 2008 jsem proti rozhodnutí nadřízeného orgánu z 25. 4. 2008, bod 5, podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně.
  C6 Žaloba proti rozhodnutí nadřízeného orgánu z 25. 4. 2008, bod 5
 7. Dne 11. 2. 2010 vynesl Krajský soud v Brně rozsudek 29 Ca 117/2008, kterým mou žalobu z 6. 6. 2008, bod 6, zamítl.
  C7- Rozsudek Krajského soudu v Brně z 11. 2. 2010, 29 Ca 117/2008
 8. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 11. 2. 2010, bod 7, podala má advokátka kasační stížnost.
 9. Dne 21. 6. 2010 jsem povinný subjekt požádal o informaci, jaké mimořádné odměny dostali jednotliví vedoucí oddělení a odborů v letech 2000 až 2010.
  C9-Žádost z 21. 6. 2010 – jaké odměny dostali vedoucí
 10. Dne 7. 7. 2010 vydal povinný subjekt rozhodnutí, kterým žádost z 21. 6. 2010, bod 9, odmítl s odůvodněním, že se jedná o osobní údaje.
  C10-Rozhodnutí povinného subjektu ze 7. 7. 2010 – zamítnutí žádosti z 21. 6. 2010 – S00JP00E89MT
 11. Dne 25. 8. 2010 jsem, požádal povinný subjekt, na tiskopisu povinného subjektu, o informaci, jaké mimořádné odměny dostali v letech 2000 až 2008 jednotliví vedoucí oddělení a odborů. U jednotlivých odměn jsem žádal o stručný popis, za co byla odměna udělena, ne o její konkrétní výši.
  C11-Žádost z 25. 8. 2010 odměny vedoucích bez uvedení jejich výše
 12. Dopisem z 31. 8. 2010 mě povinný subjekt vyzval k upřesnění žádosti, zda žádám o seznam odměn udělených vedoucím povinného subjektu, nebo jiného subjektu. Tuto výzvu k upřesnění nechávám bez komentáře, protože jakýkoli komentář je zbytečný.
  C12-Výzva k upřesnění z 31. 8. 2010, jestli požaduji informace o odměnách vedoucích povinného subjektu – S00JP00JD66G
 13. Dne 6. 9. 2010 jsem žádost upřesnil, že po povinném subjektu požaduji informace o odměnách vedoucích povinného subjektu.
  C13-Upřesnění žádosti z 6. 9. 2010 – žádám o informaci o odměnách vedoucích povinného subjektu
 14. Po upřesnění, vydal dne 14. 9. 2010 povinný subjekt rozhodnutí, kterým žádost odmítl v plném rozsahu s nesmyslným odůvodněním, že se jedná o osobní údaje.
  C14-Rozhodnutí povinného subjektu z 14. 9. 2010 – jedná se o osobní údaje – S00JP00E823T
 15. Dne 20. 9. 2010 jsem proti rozhodnutí povinného subjektu podal odvolání.
  C15-Odvolání z 20. 9. 2010 – zdůvodnění, bod 14, je v rozporu s § 8b odst. 3 zákona
 16. Dne 20. 10. 2010 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým rozhodnutí povinného subjektu zrušil a věc mu vrátil k novému pojednání s tím, že novým pojednáním se rozumí vyřízení žádosti žadatele ze dne 25. 8. 2010 tak, že požadované informace mně budou poskytnuty.
  C16-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 20. 10. 2010 – informace musí být poskytnuty – KUZL/67186/2010
 17. Do 19. 11. 2010 mně povinný subjekt žádné informace neposkytnul a proto jsem podal výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti.
  C17-Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti z 19. 11. 2010
 18. Dne 22. 11. 2010 mně povinný subjekt oznámil, že prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informace. V posledním odstavci tohoto rozhodnutí povinný subjekt píše, že rozhodnutí nadřízeného orgánu ze dne 20. 10. 2010, které mně bylo doručené 22. 10. 2010, bylo povinnému subjektu doručeno až 8. 11. 2010, to znamená o 18 dnů později.
  C18-Rozhodnutí povinného subjektu o prodloužení lhůty z 22. 11. 2010 – S00JP00JPOIY
  Existuje lhůta, do kdy musí nadřízený orgán odeslat rozhodnutí?
 19. Dne 3. 12. 2010 mně povinný subjekt zaslal výzvu k uhrazení nákladů za vyhledání a zpracování požadovaných informací ve výši 32 233 Kč. Čas potřebný na vyhledání a zpracování požadovaných informací vyčíslil na 170 hodin a 39 minut.
  C19-Výzva k úhradě nákladů z 3. 12. 2010 – ve výši 32 233,- Kč – S00JP00JPOCS
 20. Proti výši požadované úhrady jsem dne 23. 12. 2010 podal stížnost.
  C20-Stížnost z 23. 12. 2010 – nesouhlasím s úhradou nákladů ve výši 32 233,- Kč
 21. Dne 20. 1. 2011 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým přikázal povinnému subjektu požadovat pouze úhradu za čas potřebný na vyhledání požadovaných informací, ne na jejich zpracování a přikázal povinnému subjektu požadovanou částku snížit.
  C21-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 20. 1. 2011 – snížit požadovanou úhradu – KUZL/2249/2011
 22. Dne 4. 2. 2011 vydal povinný subjekt novou výzvu k uhrazení nákladů, ve které původní částku za vyhledání a zpracování ve výši 32 233 Kč snížil na 5 158 Kč, když celkový čas snížil ze 170 hodin a 39 minut na 28 hodin a 30 minut. Z toho vyplývá, že původně povinný subjekt vykázal 28 hodin a 9 minut jako čas potřebný na vyhledání informací a 142 hodin a 30 minut jako čas potřebný na jejich "zpracování". Za toto zpracování požadoval 32 233 - 5 158 = 27 075,- Kč.
  C22-Výzva k úhradě nákladů ze 4. 2. 2011 ve výši 5 158,- Kč – S00JP006U0QU
 23. Jak uvádí povinný subjekt ve výzvě k úhradě z 3. 12. 2010, zpracování znamenalo znečitelnění údajů o výši odměn vedoucích, přičemž podle povinného subjektu existovaly dvě možnosti, které popsal v této výzvě. Tvrzení povinného subjektu se nezakládají na pravdě. Zcela spolehlivého znečitelnění lze dosáhnout seškrábnutím toneru ostrou špičkou nože nebo žiletkou a následným začerněním fixem. Při použití tohoto postupu lze zneviditelnit v průběhu jedné minuty 5 údajů. V souboru, který povinný subjekt vytvořil, jsou informace o 3 820 odměnách. Tyto informace bylo možné zneviditelnit za 3 820 / 5 = 764 minut, to znamená za 12 hodin a 44 minut oproti 142 hodinám a 30 minutám vykázaným povinným subjektem.

  Spolehlivé zneviditelnění uvedeným postupem mohu kdykoli předvést.

  Minimálně v minulosti měl povinný subjekt nepochybně veškeré požadované informace v elektronické podobě. Je otázkou, má-li právo požadovat horentní částky za jejich vyhledání v listinné podobě v archivu, pokud je z počítačů vymazal, bez vytvoření jejich zálohy. Pokud bude povinnému subjektu toto právo přiznané, vznikne nebezpečí, že povinné subjekty budou toto právo zneužívat, po obdržení žádosti o informaci data z počítačů vymažou a povinnosti poskytnout informaci se vyhnou požadováním nákladů na vyhledání informace ve výši, která bude přesahovat finanční možnosti žadatele. V tomto konkrétním případě byla požadovaná úhrada ve výši mého dva a půl měsíčního důchodu.
 24. Proti této výši jsem 17. 2. 2011 podal další stížnost. Při jejím projednávání nadřízený orgán zjistil, že rozhodnutí o snížení požadované úhrady mi povinný subjekt poslal po stanoveném termínu a 11. 3. 2011vydal rozhodnutí, kterým přikázal povinnému subjektu poskytnout požadované informace bezplatně.
  C24-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 11. 3. 2011 – poskytnout informace bezplatně – KUZL/14366/2011
 25. Dne 2. 3. 2011 byl v deníku Právo zveřejněn článek "Důchodci naúčtovali za informace o odměnách na zlínské radnici 32 tisíc".
  C25-Kopie zmíněného článku z 2. 3. 2011 z Práva
 26. Ještě téhož dne zveřejnil povinný subjekt na jeho webu na tento článek hysterickou reakci,
  C26-Kopie zmíněné reakce povinného subjektu
 27. V této reakci byla, kromě jiných, také věta: "Pokud by pan Maděra požadoval pouze celkovou výši odměn za uvedenou kategorii zaměstnanců za nějaké časové období, např. za kalendářní rok, dostal by požadované informace během několika dnů od podání žádosti".
 28. Dne 22. 3. 2011 podal povinný subjekt žalobu u Krajského soudu v Brně, proti nadřízenému orgánu a mně, jako osobě zúčastněné, kterou se povinný subjekt domáhá zrušení rozhodnutí nadřízeného orgánu ze dne 20. 1. 2011 a ze dne 11. 3. 2011.
  C28-Žaloba z 22. 3. 2011 proti rozhodnutím nadřízeného orgánu z 20. 1. 2011 a z 11. 3. 2011 – 30 A 32/2011
 29. Dne 23. 3. 2011 jsem, na základě reakce povinného subjektu na uvedený článek, podal žádost o poskytnutí informace, jaká byla celková výše odměn vedoucích oddělení a odborů v letech 2008, 2009 a 2010.
  C29-Žádost o informace z 23. 3. 2011 – jaká byla celková výše odměn v letech 2008, 2009 a 2010
 30. Dne 23. 3. 2011 mně povinný subjekt zaslal dopis, jehož přílohou bylo CD, na kterém měly být požadované informace.
  C30a-Dopis povinného subjektu z 23. 3. 2011 - poskytnutí informací o odměnách – S00JP006U0CS
  C30b-CD z 23. 3. 2011 – informace o odměnách vedoucích
 31. Na přiloženém CD bylo deset souborů ve formátu PDF. Ve snaze učinit je nepoužitelnými je povinný subjekt zablokoval proti kopírování. Tyto soubory měly tři odlišné struktury, přičemž bylo zcela vyloučené z nich požadované informace získat. Strukturu jednotlivých souborů je vidět v přílohách:
  C31a struktura souborů Zdůvodnění_2005 až Zdůvodnění_2010
  C31b struktura souborů Zdůvodnění_2008_IS až Zdůvodnění_2010_IS
  C31c struktura souboru Zdůvodnění_2000_2010.

  Obzvlášť vypovídající je soubor Zdůvodnění_2010.pdf v adresáři 2005-2010, viz str. 3 a další přílohy C31a-Odměny v souladu s ustanovením, ve kterém je například uvedeno, že odměnu za právní rozbor práv a povinností dostala Lucie, zatím co odměnu za zajištění a spolupráci s KUZK dostal Tomáš. Chybná označení vedoucích, kteří odměny dostali, jsem zvýraznil žlutým podbarvením.

  Protože mi nebyl poskytnutý seznam zkratek oddělení a odborů, nebylo možné, ani kdybych strávil desítky hodin přepisováním veškerých souborů znovu do počítače (soubory na dodaném CD jsou zablokované proti kopírování a v roce 2011 jsem neměl nástroj na odblokování takového zajištění), zjistit, jaké odměny dostali jednotliví vedoucí.

  Informace o odměnách udělených vedoucímu oddělení informačních systémů Ing. Gavlasovi, jak mi je poskytl povinný subjekt pod body 3 a 31 se liší. V seznamu odměn, který tvořil přílohu k dopisu z 11. 3. 2008 – S00JP00EKK95, bod 3, a který je zde ještě jednou přiložený jako příloha C31g, jsou uvedeny dvě odměny, udělené v květnu a srpnu 2006 (podbarvené žlutě), které nejsou uvedeny na CD z 23. 3. 2011 ani v souboru Zdůvodnění_2006.pdf, příloha C31h, ve kterém jsou pouze odměny udělené v měsících únor, duben, říjen a prosinec roku 2006, ani na příslušných stranách s odměnami z roku 2006 v souboru Zdůvodnění_2000_2010.pdf. Příslušné stránky z tohoto souboru jsou přiložené jako příloha C31i.

  Na druhou stranu jsou na CD z 23. 3. 2011 uvedeny odměny, které nejsou v příloze k dopisu z 11. 3. 2008 – S00JP00EKK95, bod 3. Na příslušných stranách souboru Zdůvodnění_2000_2010.pdf, které jsou přiložené jako příloha C31j a v souboru Zdůvodnění_2008.pdf, který je přiložený jako příloha C31k, jsou tyto odměny zvýrazněné žlutě.

  Z uvedeného vyplývá, že jak informace z 11. 3. 2008, tak informace z 23. 3. 2011 jsou bezcenné, protože nejsou úplné.

  Kolik odměn udělených vedoucímu oddělení informačních systémů povinný subjekt zatajil v obou případech, stejně jako kolik odměn udělených jiným vedoucím oddělení a odborů mi povinný subjekt zatajil nemám jak zjistit.

  C31a-Odměny v souladu s ustanovením
  C31b-Interní sdělení od Helena Eidová, tajemnice pro Ivana Doležalová, OPaVC
  31c-Rok Měsíc Pozice Zdůvodnění
  C31d-Celý soubor Zdůvodnění_2000_2010 ve formátu pdf
  C31e-Celý soubor Zdůvodnění_2000_2010 převedený do Wordu
  C31f-Kopie obrazovky začátku souboru Zdůvodnění_2000_2010 se statistickými údaji
  C31g-Seznam odměn z 11. 3. 2008 – příloha dopisu S00JP00EKK95, bod 3
  C31h-Soubor Zdůvodnění_2006.pdf z CD z 23. 3. 2011
  C31i-Strany s odměnami udělenými v květnu a srpnu 2006 ze souboru Zdůvodnění_2000_2010.pdf z CD z 23. 3. 2011
  C31j- Strany s odměnami udělenými v letech 2000 až 2008, ze souboru Zdůvodnění_2000_2010.pdf z CD z 23. 3. 2011
  C31k- Soubor Zdůvodnění_2008.pdf z CD z 23. 3. 2011

  Požadovat více než 32 tisíc korun za takovéto, zcela nepoužitelné, bezcenné, informace svědčí o naprosté nestoudnosti povinného subjektu.

  Jak 11. 3. 2008, tak 23. 3. 2011, mně povinný subjekt poskytnul informaci pouze částečně, aniž by, v rozporu s § 15, odst. 1 zákona, vydal rozhodnutí o odmítnutí.

  Poskytnutím informace v souborech pdf povinný subjekt jednal v rozporu s § 4, odst. 3 zákona, protože soubor Zdůvodnění_2000_2010 byl nepochybně vytvořený v Excelu nebo ve Wordu a následně byl, ve snaze učinit jej nepoužitelným, převeden do formátu pdf.

  Zadruhé, jak jsem uvedl v bodu 22, povinný subjekt vykázal 142 hodin a 30 minut jako čas potřebný na "zpracování" informace, to znamená přepsání informace z listinné podoby do počítače. Po převedení souboru Zdůvodnění_2000_2010.pdf do Wordu, to znamená do formátu doc, vzniknul soubor, který má 558 806 znaků včetně mezer.

  Základní státní zkouška psaní na klávesnici vyžaduje psaní rychlostí minimálně 200 znaků za minutu, státní zkouška zvýšenou rychlostí vyžaduje psaní rychlostí minimálně 300 znaků za minutu a mistrovská státní zkouška vyžaduje psaní rychlostí minimálně 400 znaků za minutu.

  Vydělením 558 806 znaků v souboru Zdůvodnění_2000_2010 počtem vykázaných minut přepisování (8550), vychází rychlost přepisování 65,36 znaků za minutu.

  Povinný subjekt, v úmyslu znemožnit mi získat požadované informace, případně, pokud bych požadovanou částku uhradil, v úmyslu mě finančně zruinovat, vykázal třikrát delší dobu přepisování, než běžně dosahují absolventky středních ekonomických škol, tím došlo v plném rozsahu k naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle § 329 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, ve stádiu pokusu.
 32. Dopisem z 30. 3. 2011 mně povinný subjekt oznámil, že celkové výše odměn udělených jednotlivým vedoucím oddělení a odborů byly:
  - za rok 2008 celkem 7 098 580,- Kč
  - za rok 2009 celkem 4 403 404,- Kč
  - za rok 2010 celkem 4 446 750,- Kč.
  C32-Dopis povinného subjektu z 30. 3. 2011 celková výše odměn za roky 2008, 2009 a 2010 – S00JP00M6LYR
 33. Dne 6. 4. 2011 doplnil povinný subjekt žalobu z 22. 3. 2011 ke Krajskému soudu v Brně, bod 28.
  C33-Žaloba povinného subjektu z 6. 4. 2011 – doplnění žaloby z 22. 3. 2011, bod 28
 34. Dne 11. 4. 2011 jsem podal, vzhledem k naprosté bezcennosti souborů na CD z 23. 3. 2011, stížnost na postup povinného subjektu.
  C34-Stížnost z 11. 4. 2011 - povinný subjekt nerespektoval rozhodnutí nadřízeného orgánu z 11. 3. 2011
 35. Dopisem ze dne 13. 4. 2011 mně povinný subjekt, na základě mé stížnosti z 11. 4. 2011, bod 34, upřesnil obsah CD z 23. 3. 2011. V tomto upřesnění například uvádí, že v přehledu důvodů odměn za měsíc květen 2010 v souboru Zdůvodnění_2010.pdf došlo u některých vedoucích zaměstnanců k opětovnému duplicitnímu uvedení důvodů odměn za měsíc únor 2010 (uvedeny jsou duplicitně i jako odměny za měsíc květen 2010). Jakou hodnotu mají informace poskytované povinným subjektem, když o jedné odměně jednou tvrdí, že byla udělena v únoru a o kousek dál, že byla udělena v květnu? Na přiloženém CD byly opět soubory pdf zablokované proti kopírování. Pokud bych chtěl na základě těchto souborů získat přehled, jaké odměny a za co dostali jednotliví vedoucí, musel bych veškeré soubory z tohoto CD a z CD, které mi poslali 23. 3. 2011 znovu přepsat do Excelu.
  C35a-Dopis povinného subjektu z 13. 4. 2011 – upřesnění informací – S00JP00M6LG9
  C35b-CD z 13. 4. 2011 – opravené údaje
  Jedná se o další porušení zákona, protože povinný subjekt, v rozporu s § 4, odst. 3, ve snaze znemožnit mi zjistit, jaké odměny a za co dostali jednotliví vedoucí, převedl informaci do jiného formátu, než ve kterém byla vytvořena a navíc ji zlomyslně zablokoval proti kopírování.
 36. Dne 14. 4. 2011 jsem podal novou žádost o poskytnutí informací o odměnách vedoucích, bez uvedení jejich výše, ve které jsem žádal o poskytnutí těchto informací v jednom souboru v Excelu.
  C36-Žádost z 14. 4. 2011 – jeden soubor v Excelu
 37. Dopisem z 22. 4. 2011 mně povinný subjekt oznámil, že vyhovuje mé stížnosti z 11. 4. 2011, bod 34, a současně žádosti z 14. 4. 2011, bod 36, a posílá mi požadované údaje na datovém CD, a to v jednom souboru, v požadovaném formátu a struktuře.
  C37a-Dopis povinného subjektu z 22. 4. 2011 – vyhovuje stížnosti – S00JP00M6L5S
  C37b-CD z 22. 4. 2011 – jeden soubor xls (1,5 MB)
 38. Spor, jestli je výše platu a odměn placených z veřejných rozpočtů osobním údajem nebo ne, bod 8, vyústil do rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 As 57/2010 - 79, z 27. května 2011, (v dalším textu NSS a rozsudek NSS), ve kterém NSS konstatoval, že:

  „Podle §8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše účel a podmínky poskytnutí veřejných prostředků“.

  „Zákon tedy výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty (spolu s dalšími údaji uvedenými v § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím) jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne“.
  C38-Rozsudek NSS z 27. 5. 2011 - 5 As 57/2010
 39. Dne 3. 6. 2011, po tom, co NSS vynesl uvedený rozsudek, jsem povinný subjekt požádal o informace:

  - „Jaká byla celková výše platu, osobního ohodnocení, příplatku za vedení oddělení a mimořádných odměn (Úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků) Ing. Aloise Gavlase v letech 2001 až 2011“ a

  - „Kteří vedoucí oddělení a odborů dostali v roce 2008 mimořádné odměny a v jaké výši, jejíchž celkový součet byl, viz Váš dopis S00JP00M6LYR, 7 098 580 Kč“.
  C39-Žádost z 3. 6. 2011 – úhrn příjmů Ing. Gavlase a odměny v roce 2008
 40. Kromě toho jsem 3. 6. 2011 požádal povinný subjekt o kopii materiálu, který povinný subjekt vypracoval v minulosti pro Policii české republiky, jak 2. 3. 2011 uvedl v reakci na článek Důchodci naúčtovali za informace o odměnách na zlínské radnici 32 tisíc - viz bod 25.
  C40-Žádost z 3. 6. 2011 – kopie materiálu pro PČR
 41. Dne 17. 6. 2011 mně povinný subjekt oznámil, že u žádostí z 3. 6. 2011, body 39 a 40, prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informace.
  C41a-Rozhodnutí o prodloužení lhůty ze 17. 6. 2011 – příjmy Ing. Gavlase a odměny v roce 2008 – S00JP006U0KO
  C41b- Rozhodnutí o prodloužení lhůty ze 17. 6. 2011 – kopie materiálu pro PČR – S00JP006U0JT
  Jednalo se o umělé natahování termínu a o obstrukci. Na základě zákona a rozsudku NSS byl povinný subjekt povinen informaci poskytnout a neměl co konzultovat.
 42. Dne 17. 6. 2011 jsem podal povinnému subjektu „Výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti“, ve které jsem povinný subjekt vyzval, aby mi, vzhledem k uvedenému rozsudku NSS, poskytnul informace, o které jsem žádal 25. 2. 2008, bod 1.
  C42-Výzva ze 17. 6. 2011 – poskytnutí informace na základě žádosti bod 1
 43. Na žádosti z 3. 6. 2011, body 39 a 40, jsem do 30. 6. 2011 nedostal od povinného subjektu žádnou odpověď a proto jsem dne 30. 6. 2011 podal stížnosti.
  C43a-Stížnost z 30. 6. 2011 – nedostal jsem informaci o platu a odměnách Ing. Gavlase, bod 39
  C43b-Stížnost z 30. 6. 2011 – nedostal jsem kopii materiálu pro PČR, bod 40
  Povinný subjekt v obou případech jednal v rozporu s § 14 odst. 5 písm. d)
 44. Obával jsem se, že povinný subjekt zamítne mé žádosti z 3. 6. 2011 a výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti ze 17. 6. 2011 s odůvodněním, že byly podané před nabytím právní moci rozsudku NSS a proto jsem je 30. 6. 2011 zopakoval.
  C44a- Žádost z 30. 6. 2011 – úhrn příjmů Ing. Gavlase a odměny v roce 2008
  C44b-Žádost z 30. 6. 2011 – kopie materiálu pro PČR
  C44c- Žádost z 30. 6. 2011 – doplnění výše odměn do souboru na CD z 22. 4. 2011
 45. Dne 4. 7. 2011 mně povinný subjekt poslal čtyři dopisy. Dva se týkaly částečného poskytnutí informací o platových třídách, do kterých byli zařazeni vedoucí jednotlivých odborů a oddělení a dvě rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí informace. Všechny čtyři byly reakcemi na žádosti z 3. 6. 2011.

  Ve všech případech povinný subjekt ignoroval rozsudek NSS. V odůvodněních povinný subjekt napsal:
  Povinný subjekt si je vědom rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) č.j. 5 As 57/2010-79 ze dne 27. května 2011, ve kterém NSS vyjádřil názor, že informace o odměnách jmenovitě určeného zaměstnance by měly být poskytnuty v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Toto rozhodnutí je však závazné pouze v konkrétní kauze, navíc typově částečně odlišné, neboť se v ní jednalo o poskytnutí jedné ze složek platu u jednoho zaměstnance - naopak v případě nynější žádosti se jedná fakticky o poskytnutí informací o celkovém příjmu u všech vedoucích odborů a oddělení za určitý časový úsek. Zásah do soukromí konkrétního zaměstnance by byl tedy u daných zaměstnanců nepoměrně větší, dalo by se říci „absolutní", resp. by se tento zásah do soukromí týkal nepoměrně rozsáhlejšího okruhu řádově desítek zaměstnanců.

  Dále lze konstatovat, že předmětný rozsudek NSS nelze za stávající situace považovat za konstantní judikaturu, neboť není dosud potvrzen obdobným judikátem NSS, odchyluje se od dosavadní rozhodovací praxe krajských úřadů, soudů nižších stupňů, stanovisek Ministerstva vnitra ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, i rozsudků Soudního dvora ES (viz např. rozhodnutí Soudního dvora ES ve spojených věcech C-92/09 a C-93/09, či spojených věcech C-465/00, C-38/01 a C-139/01). V tomto kontextu se tedy předmětné rozhodnutí NSS v současné době představuje názor ojedinělý a nekonzistencí s prejudikaturou. V praxi není ničím neobvyklým, že v obdobné věci v budoucnu řešené NSS může dojít k odlišnému posouzení dané problematiky jiným senátem NSS, případně rozšířeným senátem NSS.

  Jelikož se v daném případě jedná o střet dvou skupin základních lidských práv - práva na informace na straně jedné a práva na ochranu soukromí a lidské důstojnosti na straně druhé - povinný subjekt předpokládá, že dříve či později bude muset ve věci poskytování informací o platech zaměstnanců veřejného sektoru rozhodnout Ústavní soud ČR, jehož názor může být rovněž diametrálně odlišný od názoru NSS.

  Povinný subjekt musel při svém rozhodování o žádosti vzít rovněž v úvahu aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. 6. 2011, v němž ÚOOÚ vyjadřuje nesouhlas s předmětným rozsudkem NSS a dává najevo, že bude nadále sankcionovat poskytování údajů o platech zaměstnanců veřejné sféry.

  C45a-Dopis povinného subjektu ze 4. 7. 2011 – částečné poskytnutí informací – platové třídy - S00JP00LFBLQ
  C45b-Dopis povinného subjektu ze 4. 7. 2011 – částečné poskytnutí informací – odměny v roce 2008 - S00JP00LFBML
  C45c-Rozhodnutí povinného subjektu ze 4. 7. 2011 – zamítnutí žádosti kopie materiálu pro PČR – S00JP006U0N9
  C45d-Rozhodnutí povinného subjektu – zamítnutí platu a odměn Ing. Gavlase – S00JP006U0ME

  U těchto zdůvodnění je nutné si položit otázku, zda je Česká republika právním státem, jehož chod se řídí zákony a judikaturou soudů, nebo zda se chod české republiky řídí názory a náladami referentek úřadů, které se cítí oprávněny opravovat a vykládat rozsudky soudů, všech instancí, včetně soudů nejvyšších.

  Rozsudek Nejvyššího správního soudu je obecný a závazný pro všechny případy, ne jen pro jeden jediný, jak tvrdí povinný subjekt. Podle argumentace povinného subjektu by musel každou žádost o poskytnutí informace o platu nebo odměně z veřejných rozpočtů řešit NSS jako samostatný případ.

  Stejně tak je naprosto nepřípustná argumentace povinného subjektu, že v obdobné věci v budoucnu řešené NSS může dojít k odlišnému posouzení dané problematiky jiným senátem NSS, případně rozšířeným senátem NSS. Přijetí této argumentace by znamenalo, že kterýkoli vrah může tvrdit, že nesmí být zavřený, protože je možné, že jiný senát dojde v budoucnosti k jinému názoru a za vraždu ho neodsoudí.

  Dalším, zcela nepřípustným, je tvrzení povinného subjektu, že musel brát v úvahu aktuální stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řídí se chod České republiky zákony a judikáty soudů, nebo aktuálními stanovisky referentů úřadů?

  Pokud povinný subjekt zastával názor, že rozsudek Nejvyššího správního soudu je v rozporu s Ústavou a rozhodnutími Soudního dvora ES, měl podat ústavní stížnost.
 46. Dopisem z 8. 7. 2011 mně povinný subjekt, jako reakci na výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti, ze 17. 6. 2011, bod 42, oznámil, že uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu nestanovuje v dané věci povinnému subjektu předmětné informace poskytnout, pouze ruší rozhodnutí Krajského soudu v Brně a věc mu vrací k novému pojednání, přičemž rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 25. 4. 2008, bod 5, kterým byl potvrzen postup statutárního města Zlína je proto doposud platné a účinné.
  C46-Dopis povinného subjektu z 8. 7. 2011 - Výzva k dobrovolnému splnění povinnosti – S00JP00LFBSR
  NSS v rozsudku jednoznačně stanovil, že každý povinný subjekt musí informace o platech a odměnách z veřejných rozpočtů poskytnout. Dopis, který mi povinný subjekt poslal je demonstrativním pohrdáním Nejvyšším správním soudem.
 47. Dne 8. 7. 2011 jsem podal dvě odvolání proti rozhodnutím povinného subjektu ze 4. 7. 2011.
  C47a-Odvolání z 8. 7. 2011 proti zamítnutí platu a odměn Ing. Gavlase a odměn v roce 2008
  C47b- Odvolání z 8. 7. 2011 proti zamítnutí kopie materiálu pro PČR
 48. Dne 19. 7. 2011 mně povinný subjekt zaslal pět dopisů jako reakce na mé žádosti o poskytnutí informací ze dne 30. 6. 2011. Ve všech případech, v rozporu s § 8b zákona, a rozsudkem NSS, mé žádosti o poskytnutí informace o výši platů a odměn zamítl.
  C48a-Dopis povinného subjektu z 19. 7. 2011 – částečné poskytnutí informací – platové třídy - S00JP00LFC5R
  C48b-Dopis povinného subjektu z 19. 7. 2011 – částečné poskytnutí informací – odměny v roce. 2008 - S00JP00LFC6M
  C48c-Rozhodnutí povinného subjektu z 19. 7. 2011 – zamítnutí žádosti kopie materiálu pro PČR – S00JP00E7RC2
  C48d- Rozhodnutí povinného subjektu – zamítnutí platu a odměn Ing. Gavlase – S00JP00E7RB7
  C48e- Rozhodnutí povinného subjektu z 19. 7. 2011 – zamítnutí žádosti doplnění odměn – S00JP00E7RAC
 49. Dne 25. 7. 2011 jsem podal odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu z 19. 7. 2011, bod 48, kterým povinný subjekt zamítl mou žádost o doplnění výše odměn do souboru, který byl na CD z 22. 4. 2011, bod 37.
  C49-Odvolání z 25. 7. 2011 – zamítnutí doplnění odměn do souboru na CD
 50. Dne 1. 8. 2011 vydal nadřízený orgán dvě rozhodnutí, kterými zrušil rozhodnutí povinného subjektu ze 4. 7. 2011, bod 45, a věci mu vrátil k novým pojednáním, přičemž povinnému nařídil, aby si od jednotlivých vedoucích vyžádal vyjádření, zda s poskytnutím informací o výši jejich platů a odměn souhlasí.
  C50a-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 1. 8. 2011 – odměny v roce 2008 – zeptat se, jestli souhlasí – KUZL/53060/2011
  C50b- Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 1. 8. 2011 – kopie materiálu pro PČR – KUZL/53062/2011
  Nadřízený orgán v tomto rozhodnutí demonstroval pohrdání NSS, když zcela ignoroval rozsudek, podle kterého požadované informace nejsou osobními údaji.
 51. Dne 19. 8. 2011 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým zrušil jedno z rozhodnutí povinného subjektu z 19. 7. 2011, a věc mu vrátil k novému projednání. Opět přikázal povinnému, aby si vyžádal stanovisko vedoucích, jestli souhlasí se zveřejněním požadovaných informací. Navíc přikázal povinnému, aby si ode mne vyžádal vyjádření, proč dané informace požaduji.
  C51-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 19. 8. 2011- zeptat se mě, proč informace požaduji – KUZL/59433/2011
  Toto rozhodnutí je nezákonné, protože opětovně ignoruje § 8b zákona a rozsudek NSS. Kromě toho žádný zákon, ani žádná judikatura nedává povinným subjektům právo požadovat po žadatelích vyjádření, proč informaci žádají, ani nestanovuje povinnost žadatele o informace, aby zdůvodňoval, proč danou informaci požaduje.
 52. Dne 30. 8. 2011 vydal povinný subjekt dvě rozhodnutí o částečném zamítnutí žádostí o poskytnutí informace, a jedno částečné poskytnutí informace, ve kterých uvádí, že oslovil všechny bývalé a současné vedoucí a že pouze dvě bývalé vedoucí daly souhlas k zveřejnění požadovaných informací. Výzvy vedoucím byly formulované v tom smyslu, že pokud neodpoví, znamená to, že se zveřejněním požadovaných informací nesouhlasí. V částečném poskytnutí informace mně povinný subjekt sdělil výše ohodnocení a odměn těchto dvou bývalých vedoucích, jedna z těchto pracovnic zastávala vedoucí funkci jeden měsíc, druhá dva měsíce.
  C52a-Rozhodnutí povinného subjektu z 30. 8. 2011 – kopie materiálu pro PČR - žádný vedoucí nedal souhlas – S00JP006TVVH
  C52b- Rozhodnutí povinného subjektu z 30. 8. 2011 – plat Ing. Gavlase a odměny 2008 - nikdo nedal souhlas – S00JP006TVWC
  C52c-Částečné poskytnutí informace z 30. 8. 2011 – souhlas daly dvě vedoucí – S00JP00LFCTF
 53. Dne 6. 9. 2011 mě, v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a judikaturou, povinný subjekt vyzval, abych mu sdělil důvody vedoucí k podání žádosti o poskytnutí informace o výši odměn.
  C53-Výzva z 6. 9. 2011 ke sdělení důvodů vedoucích k podání žádosti o poskytnutí informace – S00JP00JFZTW
 54. Dne 6. 9. 2011 vydal povinný subjekt rozhodnutí o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu, bod 51, u žádosti o doplnění výše jednotlivých odměn do souboru se seznamem odměn.
  C54-Rozhodnutí o prodloužení lhůty z 6. 9. 2011 - doplnění výše odměn – S00JP00JFZUR
 55. Dne 19. 9. 2011 jsem dopisem upozornil povinný subjekt, že jeho požadavek, abych zdůvodnil, proč požaduji informace o výši odměn, nemá oporu v zákoně.
  C55-Má odpověď z 19. 9. 2011 na dopis zn. S00JP00JFZTW z 6. 9. 2011 – důvody, proč žádám o informaci
 56. Dne 19. 9. 2011 vydal povinný subjekt rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti o poskytnutí informace – doplnění výše odměn do souboru, který byl na CD z 22. 4. 2011, a to v rozsahu poskytnutí informací o výši jednotlivých odměn vedoucích odborů a oddělení povinného subjektu v období let 2000 – 2010, s výjimkou informací o výši jednotlivých odměn vedoucího samostatného oddělení informačních systémů v měsíci červen a srpen roku 2000. Do seznamu všech mimořádných odměn udělených v letech 2000 až 2010 doplnil výši tří odměn, které jsem dostal já v roce 2000, kdy jsem byl vedoucím oddělení informačních systémů povinného subjektu. Výši ostatních odměn, udělených vedoucím oddělení a odborů v letech 2000 až 2010 doplnit odmítl, s opakovaným nesmyslným tvrzením, že se jedná o osobní údaje.
  C56- Rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti z 19. 9. 2011 – doplnění mých tří odměn z roku 2000 – S00JP006TUNS
  K tradičním důvodům pro odmítnutí mé žádosti o poskytnutí informace tentokrát přidal ještě jeden důvod – cituji: „Co se týče žadatelem sděleného důvodu, který jej vedl k podání předmětné žádosti, je tento důvod natolik obecný a nekonkrétní, že na základě něj nelze jakkoli ospravedlnit plošný zásah do ochrany soukromí a důstojnosti vedoucích zaměstnanců povinného subjektu formou poskytnutí jejich osobních údajů (výše všech jednotlivých odměn) za období let 2000 – 2010)“.
  Povinný subjekt opětovně demonstroval pohrdání Nejvyšším správním soudem a opakoval nesmyslné tvrzení, že se jedná o osobní údaje. Opětovně jednal v rozporu s § 8b zákona a rozsudkem NSS. Poskytování informací se u povinného subjektu neřídí zákony a judikaturou, nýbrž názory a náladami referentek, které posuzují důležitost důvodů, proč žadatel informaci požaduje. Je otázkou, jestli v takovéto situaci je možné nazvat Českou republiku právním státem.
 57. Dne 19. 9. 2011 mně povinný subjekt také poslal dopis – částečné poskytnutí informace, kterým mě informuje, že do souboru na zaslaném CD, ve kterém jsou informace o důvodech udělení 3 823 odměn v letech 2000, až 2010 doplnil výši tří z nich, odměn, které mně byly uděleny v roce 2000, kdy jsem byl vedoucím oddělení informačních systémů povinného subjektu.
  C57a-Částečné poskytnutí informace z 19. 9. 2011 – doplnění mých tří odměn – S00JP00LC3F7
  C57b-CD z 19. 9. 2000 s výší mých tří odměn (1,5 MB)
 58. Dne 27. 4. 2012 vynesl Krajský soud v Brně, na základě rozsudku NSS 5 As 57/2010, bod 38, rozsudek 29 A 41/2010, kterým zrušil rozhodnutí nadřízeného orgánu KUZL/25456/2008 ze dne 25. 4. 2008 pro nezákonnost a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
  C58-Rozsudek Krajského soudu v Brně z 27. 4. 2012 – 29 A 41/2011
 59. Dne 15. 6. 2012 vydal nadřízený orgán rozhodnutí KUZL/36354/2012, kterým zrušil rozhodnutí povinného subjektu ze dne 11. 3. 2008, a nařídil povinnému subjektu požadované informace poskytnout.
  C59-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 15. 6. 2012 – povinný subjekt musí informace poskytnout – KUZL/36354/2012
 60. Dne 27. 6. 2012 jsem znovu požádal povinný subjekt o doplnění výše všech odměn do souboru, který mi poskytli na CD, které bylo přílohou k dopisu z 22. 4. 2011 – bod 37.
  C60-Nová žádost o doplnění výše odměn z 27. 6. 2012
 61. Dne 2. 7. 2012 mi povinný subjekt zaslal dopis, jehož přílohou byly požadované informace o odměnách Ing. Gavlase v letech 2000 až 2008.
  C61-Dopis povinného subjektu z 2. 7. 2012 – výše odměn Ing. Gavlase – S00JP006TR7L
 62. Dne 12. 7. 2012 mi povinný subjekt zaslal dopis, kterým mi oznámil, že lhůtu pro poskytnutí informace – bod 60, prodlužuje o 10 dnů.
  C62-Dopis povinného subjektu z 12. 7. 2012 – prodloužení lhůty – S00JP00SXF4I
  Jedná se o další obstrukci a další natahování termínu. Na základě rozsudku NSS je povinný subjekt povinen mi formace poskytnout. Očekávám, že udělá další pokus informace o odměnách zatajit.
 63. Dne 23. 7. 2012 vydal povinný subjekt rozhodnutí (jak jsem očekával) o odmítnutí doplnění informací o výši odměn do souboru na CD - viz bod 60
  C63-Rozhodnutí MMZ z 23. 7. 2012 - zamítnutí doplnění odměn do souboru na CD
  Obsah tohoto rozhodnutí by se dal shrnout slovy - Už jsme Ti jednou řekli, že žádné informace nedostaneš, tak neotravuj.
 64. Dne 24. 7. 2012 jsem proti rozhodnutí povinného subjektu, bod 63, podal odvolání
  C64-Odvolání z 24. 7. 2012 - odmítli doplnit výši odměn
 65. Dne 24. 8. 2012 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým rozhodnutí povinného subjektu z 23. 7. 2012, bod 63, zrušil a povinnému subjektu přikázal informace o výši odměn do souboru na CD doplnit.
  C65-Rozhodnutí KÚ z 24. 8. 2012 - výši odměn musí do souboru na CD doplnit
  Pokud mně povinný subjekt do 12. 9. 2012 nepošle nové CD s doplněnými výšemi odměn, požádám advokátku, aby podala další návrh na uvalení exekuce, tentokrát na Statutární město Zlín. Má trpělivost s magistrátem a krajským úřadem je vyčerpaná. Kdykoli bude existovat vykonatelné rozhodnutí, že mně mají poskytnout informace a pracovníci magistrátu nebo krajského úřadu mi informace neposkytnou, poskytnou informace pouze částečně, nebo poskytnou informace nepravdivé, budu vzniklou situaci řešit okamžitým podáním návrhu na exekuci.
www.pirati.cz