Krajský úřad: Odměny vedoucích

V září 2012 jsem požádal Krajský úřad Zlínského kraje o informaci, jaké mimořádné odměny dostali vedoucí odborů, ředitel, hejtman a náměstci hejtmana. Měl jsem v té době již průlomový rozsudek, kde NSS judikoval, že:

  • „příjemcem veřejných prostředků“ je, podle § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jakákoli osoba, které je vyplacena byť i jen minimální částka z veřejných rozpočtů.
  • Zaměstnanec veřejné správy dostává za svou práci plat, který je mu vyplácen z veřejných prostředků. Je proto ve smyslu § 8b odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „příjemcem veřejných prostředků“.
  • Zákon tedy výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty (spolu s dalšími údaji uvedenými v § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím) jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne.

Rozsudek NSS 5 As 57-2010 originál-vybarvený

Krajský úřad mi oznámil, že hejtman ani jeho náměstci žádnou mimořádnou odměnu nedostali a dále mi lakonicky oznámili, že informace o odměnách vedoucích a ředitele neposkytují.

2012 09 26-Dopis KÚ - KUZL-60621-2012 - informace o odměnách nesdělují

Současně vydal 1. odmítnutí odměn vedoucích a ředitele, ve kterém uvedl, že „příjemcem“ je ten, kdo čerpá veřejné prostředky na základě vlastní žádosti, k čemuž v případě zaměstnanců územních samosprávných celků nedochází.

2012 09 26-Rozhodnutí KÚ - KUZL-60623-2012 - 1. odmítnutí odměn vedoucích a ředitele

Od té doby se stále dokola točíme v nekonečném kruhu. Proti rozhodnutí krajského úřadu podám odvolání, Ministerstvo vnitra rozhodnutí krajského úřadu zruší pro nezákonnost a uvede důvody, proč rozhodnutí krajského úřadu zrušilo. Podle zákona je právní názor ministerstva při vydávání nového rozhodnutí závazný a krajský úřad se jím musí řídit. Krajský úřad právní názor ministerstva demonstrativně ignoruje a vydá další rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a celý kruh se opakuje. Do dnešního dne vydal krajský úřad 14 odmítnutí informací o odměnách vedoucích a ředitele, ministerstvo všech 14 rozhodnutí zrušilo pro nezákonnost. Očekávám, že krajský úřad vydá 15. rozhodnutí o odmítnutí.

Krajský úřad zdůvodňuje odmítnutí tím, že:

  • podle jejich názoru je příjemcem veřejných prostředků pouze ten, kdo je čerpá na základě vlastní žádosti (nerespektují rozsudek Nejvyššího správního soudu).
  • podle jejich názoru je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím neústavní (nač máme ústavní soud, když o ústavnosti zákonů rozhodují referenti úřadů).
  • že se nestotožňují s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (jinými slovy Nejvyšší správní soud nám může...).
  • že se obávají, že bych poskytnuté informace o platech a odměnách zveřejnil (v civilizovaných zemích jsou veřejné).
  • že z práva na inforamce by se stalo právo na bezbřehé ukájení zvědavosti (to nepotřebuje žádný komentář).
  • že s ostatními krajskými úřady zachovávají názorovou jednotu (jinými slovy, že se krajské úřady dohodly, že žádné informace, bez ohledu na zákony, rozsudky a rozhodnutí Ministerstva vnitra poskytovat nebudou).

Všechna rozhodnutí krajského úřadu a Ministerstva vnitra si zde můžete prohlédnout. Převážná většina textů se opakuje stále dokola, zajímavé a podstatné části jsem žlutě zvýraznil. Soubory jsou uspořádané chronologicky.

Pořadí rozhodnutí, úřad Datum Číslo jednací
1. Rozhodnutí krajského úřadu 26.09.2012, KUZL/60623/2012
1. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 05.11.2012, MV-118934-2/ODK-2012
2. Rozhodnutí krajského úřadu 22.11.2012, KUZL/72991/2012
2. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 07.01.2013, MV-118934-5/ODK-2012
3. Rozhodnutí krajského úřadu 28.01.2013, KUZL/6036/2013
3. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 25.02.2013, MV-118934-10/ODK-2012
4. Rozhodnutí krajského úřadu 20.03.2013, KUZL/16998/2013
4. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 17.04.2013, MV-118934-12/ODK-2012
5. Rozhodnutí krajského úřadu 06.05.2013, KUZL/28250/2013
5. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 12.06.2013, MV-118934-14/ODK-2012
6. Rozhodnutí krajského úřadu 01.07.2013, KUZL/42571/2013
6. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 30.07.2013, MV-118934-17/ODK-2012
7. Rozhodnutí krajského úřadu 16.08.2013, KUZL/53524/2013
7. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 23.09.2013, MV-118934-21/ODK-2012
8. Rozhodnutí krajského úřadu 08.10.2013, KUZL/65093/2013
8. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 13.11.2013, MV-118934-23/ODK-2012
9. Rozhodnutí krajského úřadu 02.12.2013, KUZL/76423/2013
9. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 09.01.2014, MV-118934-25/ODK-2012
10. Rozhodnutí krajského úřadu 28.01.2014, KUZL/5324/2014
10. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 28.02.2014, MV-118934-28/ODK-2012
11. Rozhodnutí krajského úřadu 19.03.2014, KUZL/16966/2014
11. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 29.04.2014, MV-118934-35/ODK-2012
12. Rozhodnutí krajského úřadu 19.05.2014, KUZL/28964/2014
12. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 13.06.2014, MV-118934-37/ODK-2012
13. Rozhodnutí krajského úřadu 30.06.2014, KUZL/39017/2014
13. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 04.08.2014, MV-118934-40/ODK-2012
14. Rozhodnutí krajského úřadu 20.08.2014, KUZL/49993/2014
14. Rozhodnutí Ministerstva vnitra 22.09.2014, MV-118934-43/ODK-2012

V současné době, jak vyplývá ze stran 11 a 12 rozhodnutí Ministerstva vnitra,

Rozhodnuti MV - ministerstvo nemůže přikázat poskytnout informaci

neexistuje právní možnost, jak přinutit krajský úřad, aby jednal v souladu se zákony a rozsudky NSS a informace poskytnul.

Česká republika není právním státem, právo je nevynutitelné.

www.pirati.cz