Magistrát: Data z účetnictví

 1. Dne 23. 5. 2008 jsem požádal Magistrát města Zlína (povinný subjekt) o vypálení datových souborů z účetnictví, z programu GORDIC.
  A1-Žádost z 23. 5. 2008 - datové soubory z programu GORDIC
 2. Dne 9. 6. 2008 mně povinný subjekt oznámil, že žádný program GORDIC nepoužíval a nepoužívá a proto mně z něho ani nemůže poskytnout žádná data.
  A2-Rozhodnutí povinného subjektu z 9. 6. 2008 - odmítnutí dat z Gordicu - S00JP00EKJ9C
 3. V účetnictví povinného subjektu je v roce 2009 zaúčtovaná jedna faktura za povýšení hodnoty programu GORDIC a tři faktury za povýšení programu GORDIC.
  A3a-Čtyři z faktur proplacených firmě GORDIC v roce 1999 za program Gordic
  A3b-První strana sestavy z programu Gordic - nadpis

  Pokud jsou v účetnictví povinného subjektu zaúčtované faktury za program Gordic a povinný subjekt tvrdí, že žádný program GORDIC nemá a nikdy neměl, jsou pouze dvě možnosti:
  a) Tvrzení povinného subjektu není pravdivé.
  b) Povinný subjekt proplácel faktury za zboží, které nebylo dodané.
  Na první straně všech sestav faktur z účetnictví, které mi povinný subjekt v minulosti poskytnul, ať již v tištěné formě, nebo v souborech pdf, je nadpis: GORDIC software - KDFPokud povinný subjekt tvrdí, že žádný program GORDIC nemá a nikdy neměl, protože používal software GORDIC, jedná se o hraní se slovy a zjevnou obstrukci.

 4. V letech 1999 a 2000, kdy jsem byl zaměstnancem povinného subjektu, byla data pro program GORDIC uložena v souborech KDFF0001.DAT v adresářích KDF1999, KDF2000, KDF2001 atd. Dne 22. 7. 2008 jsem podal novou žádost o vypálení souborů KDFF0001.DAT z jednotlivých podadresářů, nebo celý adresář GORKDF.
  A4-Žádost z 22. 7. 2008 - soubory kdff0001.dat
 5. Dne 5. 8. 2008 mně povinný subjekt oznámil, že lhůtu na vyřízení žádosti prodlužuje o 10 dnů a dne 18. 8. 2008 mně oznámil, že požadovaná data mně posílá na přiloženém CD.
  A5a-Rozhodnutí povinného subjektu z 5. 8. 2008 - prodloužení lhůty – S00JP006UCF1
  A5b-Dopis povinného subjektu z 18. 8. 2008 - posílají data na CD – S00JP006UC9V
 6. Na přiloženém CD byly ale pouze soubory KDFF0001.DAT z adresářů KDF1999, KDF2000 a KDF2001. Tyto soubory je možné otevřít například v programu WordPad, jsou ale bez dalšího zpracování nečitelné.
  A6-CD z 18. 8. 2008 - soubory kdff0001.dat z let 1999 až 2001 (zip 3 MB)

  Povinný subjekt jednal v rozporu s § 15 odst. 1, když informaci poskytl částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí.

 7. Dne 25. 8. 2008 jsem proto podal stížnost, ve které jsem uvedl, že povinný subjekt ignoroval zkratku atd. a neposkytl mi data z let 2002 a následujících. Soubory kdff0001.dat z let 1999, 2000 a 2001 zde nepřipojuji, protože jsou bez dalšího zpracování nečitelné.
  A7-Stížnost z 25. 8. 2008 - soubory kdff0001.dat z let 2002 - 2008
 8. Současně jsem dne 25. 8. 2008 podal novou žádost o vypálení datových souborů KDFF0001.DAT, přičemž jsem uvedl, že tyto soubory požaduji z adresářů KDF2002, KDF2003, KDF2004, KDF2005, KDF2006, KDF2007 a KDF2008.
  A8-Žádost z 25. 08. 2008 - soubory kdff0001.dat z let 2002 - 2008
 9. Dne 8. 9. 2008 mi povinný subjekt oznámil, že mou žádost zamítá v plném rozsahu, protože požadované soubory KDFF0001.DAT v adresářích KDF2002, KDF2003 až KDF2008 neexistují, ani nikdy neexistovaly.
  A9-Rozhodnutí povinného subjektu z 8. 9. 2008 - soubory kdff0001.dat neexistují – S00JP00EKIDZ

  Tvrzení magistrátu, že soubor KDFF0001.DAT v adresáři KDF2002 nikdy neexistoval je nepravdivé.

 10. Dne 17. 9. 2008 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým povinnému subjektu uložil „buď vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti nebo zvážit, zda není ve spolupráci se žadatelem možné, aby mu byly požadované informace poskytnuty z jiných adresářů (podadresářů či souborů) než jím výslovně označených.“
  A10-Rozhodnutí nadřízeného orgánu ze 17. 9. 2008 - vydat soubory kdff001.dat – KUZL/60255/2008
 11. Dne 3. 10. 2008 vydal povinný subjekt další rozhodnutí o částečném zamítnutí mé žádosti, ve kterém zopakoval tvrzení, že požadované soubory z let 2002 až 2008 nikdy neexistovaly a proto je nemohl poskytnout.
  A11-Rozhodnutí povinného subjektu z 3. 10. 2008 – soubory kdff0001.dat neexistují - S00JP00EKIB9

  Tvrzení magistrátu, že soubor KDFF0001.DAT v adresáři KDF2002 nikdy neexistoval je nepravdivé.

 12. Z uvedených rozhodnutí jsem získal dojem, že povinný subjekt začal pro vedení účetnictví používat jiný program. Dne 17. 10. 2008 jsem podal další žádost o poskytnutí informace, zda povinný subjekt používá pro vedení účetnictví výpočetní techniku, nebo zda vede účetnictví ručně na papíře a pokud používá výpočetní techniku, jaký používá program a jak jsou v tomto programu uložena data.
  A12-Žádost ze 17. 10. 2008 – jakým způsobem vede magistrát účetnictví
 13. Dopisem ze dne 23. 10. 2008 si povinný subjekt vyžádal doplnění mé žádosti (konkretizace, jaká data požaduji).
  A13-Výzva k upřesnění žádosti z 23. 10. 2008 – jaká data požaduji - S00JP00308WP
  Požadavek upřesnit, co konkrétně myslím formulací, jakým způsobem jsou uložena data, jakých dat či skupin dat se má informace týkat atd., po tom, co jsem pod body 1, 4 a 8 žádal o data z účetnictví, týkajících se přijatých faktur, byl evidentně obstrukcí.
 14. Dopisem ze dne 31. 10. 2008 mi povinný subjekt oznámil, že pro vedení účetnictví používá od roku 2002 systém GINIS firmy GORDIC.
  A14-Informace povinného subjektu z 31. 10. 2008 - používá informační systém GINIS – S00JP006UDS1
 15. Jakmile jsem se dověděl, že povinný subjekt používá systém GINIS, hledal jsem po republice uživatele tohoto systému, od kterých jsem se nakonec dověděl, že tento systém pracuje nad některým databázovým systémem a že systém GINIS umožňuje vyexportování dat ve formátu, který je možné načíst do Excelu. Dne 5. 11. 2008 jsem požádal o vyexportování dat z let 2002 až 2008.
  A15-Žádost z 5. 11. 2008 o vyexportování dat z let 2002 až 2008
 16. Dopisem ze dne 19. 11. 2008 mně povinný subjekt oznámil, že mně posílá CD s požadovanými daty.
  A16a-Dopis povinného subjektu z 19. 11. 2008 - posílá požadované soubory – S00JP006UD8T
  A16b-CD z 19. 11. 2008 – soubor kdff0001.dat z roku 2002 a soubory CSV (19 MB)
 17. Na přiloženém CD byl soubor KDFF0001.dat z roku 2002, a dále tam byly ještě další dva soubory, kdf0001.csv a kdf0002.csv, s daty z let 2003 až 2008.
  Soubor kdff0001.dat zde nepřipojuji, protože je bez dalšího zpracování nečitelný. Soubory kdf0001.csv a kdf0002.csv je možné otevřít pouze na rychlých počítačích s velkou pamětí. Pro ilustraci, jaké údaje byly v souborech kdf0001.csv a kdf0002.csv připojuji několik řádků ze souboru kdf0002.csv převedených do Excelu.
  A17a-Soubor kdf0001.csv (v zipu 5 MB)
  A17b-Soubor kdf0002.csv (v zipu 1 MB)
  A17c-Soubor Několik řádků ze souboru kdf0002.csv (xls 951 kB)

  O souboru KDFF0001.dat z roku 2002 povinný subjekt dvakrát tvrdil, viz body 9 a 11, že neexistuje a nikdy neexistoval, co je jednoznačným důkazem, že informace, které povinný subjekt poskytuje, nejsou pravdivé.

  Ve dvou souborech kdf0001.csv a kdf0002.csv byly naprosto nesmyslné údaje. Řádky měly 103 sloupců, z nichž většina byla naprosto nesmyslná. Jednotlivé sloupce neměly nadpisy, takže nebylo možné zjistit, jaký údaj v těchto sloupcích je. Na druhé straně u žádné faktury nebylo uvedené, komu byla daná faktura proplacená. Nejdůležitější vadou těchto dvou souborů bylo, že obsahovaly údaje pouze o části proplacených faktur, údaje o řadě faktur byly úmyslně odstraněné.

  Povinný subjekt opět jednal v rozporu s § 15 odst. 1, když informaci poskytl částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí.

 18. Vzhledem k uvedenému jsem dne 6. 12. 2008 podal stížnost.
  A18-Stížnost z 6. 12. 2008 – informace byla poskytnuta pouze částečně
 19. Spolu s uvedenou stížností jsem dne 6. 12. 2008 podal další tři žádosti o poskytnutí informací:
  - jaký údaj je v jednotlivých sloupcích dodaných souborů
  A19a-Žádost z 6. 12. 2008 - jaké údaje jsou v jednotlivých sloupcích
  - ve kterém souboru a na kterých řádcích jsou údaje o jedné faktuře, kterou mi povinný subjekt poskytnul v minulosti v tištěné formě.
  A19b-Žádost z 6. 12. 2008 - kde je faktura 206100054
  - a dále jsem požádal o vypálení nového CD, se soubory dat z let 2003 až 2009, ve kterých budou jen smysluplné údaje.
  A19c-Žádost z 6. 12. 2008 - nové CD se smysluplnými sloupci
 20. Stížnost spolu s novými žádostmi, body 18 a 19, jsem poslal povinnému subjektu doporučeným dopisem, a proto jsem nemohl dokázat, kolik a jakých dokumentů dopis obsahoval. Do 30. 12. jsem od povinného subjektu nedostal žádnou odpověď. Dne 30. 12. 2008 jsem podal v podatelně povinného subjektu tuto stížnost znovu, spolu se žádostmi o poskytnutí informací.
  A20a-Stížnost z 30. 12. 2008 – nedostal jsem odpověď na žádosti z 6. 12. 2008
  A20b-Žádost z 30. 12. 2008 - kde je faktura
  A20c-Žádost z 30. 12. 2008 - nové CD se smysluplnými sloupci
 21. Rozhodnutím ze dne 14. 1. 2009 mně povinný subjekt oznámil, že mou žádost o vypálení nových souborů se smysluplnými daty zamítá v plném rozsahu.
  A21a-Rozhodnutí povinného subjektu z 14. 1. 2009 – zamítnutí CD se smysluplnými sloupci - S00JP00E8BV6

  Ve zdůvodnění povinný subjekt tvrdil, že v uživatelském prostředí informačního systému GINIS nelze žádným jednoduchým způsobem vyexportovat údaje o všech fakturách do excelovského souboru ve struktuře dle požadavků žadatele a dále povinný subjekt tvrdil, že by bylo nutné vytvořit speciální program, za který by povinný subjekt musel zaplatit 12.000 Kč. Povinný subjekt se dále odvolal na § 4 odst. 3 zákona a tvrdil, že poskytnutí informace dle mé žádosti by pro povinný subjekt takovouto nepřiměřenou zátěž znamenalo. Celé zdůvodnění je naprosto nesmyslné a nepravdivé. Navíc prohlášení povinného subjektu, že z účetního programu není možné data vyexportovat, ho nezbavuje povinnosti požadované informace poskytnout.

  Na internetové adrese http://www.gordic.cz/portal/Portals/0/pdf/nab_int.pdf je nabídka firmy GORDIC do veřejné zakázky "Dodávka personálního informačního systému pro správní úřady". Kopie nabídka je v přiloženém souboru. Po jeho otevření a kliknutí pravým tlačítkem myši se rozbalí menu, jehož předposlední řádek je "Vlastnosti dokumentu". Po kliknutí levým tlačítkem myši na vlastnosti dokumentu se zobrazí jeho vlastnosti, ze kterých je vidět, že tento dokument byl vytvořený 16. 7. 2002.
  21. A21b-Soubor nabídka firmy Gordic do veřejné zakázky z roku 2002 (4 MB)

  Pokud tedy bylo možné z modulu personalistiky, který je, stejně jako modul účetnictví, součástí systému GINIS, a které mají data uložena stejným způsobem, již v roce 2002 vytvářet libovolné sestavy, jak je popsané v částech G 4.3.1 od strany 178 a v části G 24 od strany 310 v uvedené nabídce, potom je evidentní, že tvrzení povinného subjektu v roce 2009, že není možné vyexportovat údaje o všech fakturách do excelovského souboru ve struktuře dle požadavků žadatele, se nezakládá na pravdě, a tvrzení povinného subjektu, že by bylo nutné vypracovat speciální program, je taktéž nepravdivé a nesmyslné. Program účetnictví, ze kterého by nebylo možné vyexportovat data, by byl nepoužitelný.

  Veškerá následující tvrzení povinného subjektu, že ze systému Ginis není možné vyexportovat data požadovaným způsobem, a že neví, jaká data jsou v jednotlivých sloupcích, nejsou pravdivá.

 22. Druhým rozhodnutím ze dne 14. 1. 2009 – S00JP00E8BUB, mně povinný subjekt oznámil, že zamítá i mou žádost o poskytnutí informace z 30. 12. 2008, bod 20. Zamítnutí odůvodnil následovně:

  Dne 4. 11. 2008 požádal žadatel povinný subjekt jinou žádostí o poskytnutí informace o vyhotovení excelovského souboru, ve kterém budou veškeré údaje o všech fakturách z let 2002 až 2008, které má povinný subjekt uloženy ve své databázi (viz příloha č. 2 tohoto rozhodnutí).

  Povinný subjekt k vedení účetnictví. (i k evidenci faktur) používá od 2003 informační systém GINIS od společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento informační systém využívá při vedení účetnictví modelu relačních databází a údaje o konkrétní faktuře jsou vždy zaznamenány v různých databázových tabulkách spojených navzájem pomocí relačních vazeb. Konkrétní fakturu lze proto zobrazit či vytisknout (se všemi na ni standardně uváděnými údaji) v uživatelském prostředí informačního systému GINIS, nelze ovšem žádným jednoduchým způsobem vyexportovat údaje o všech fakturách do excelovského souboru ve struktuře dle představ žadatele.

  Jelikož k informačnímu systému GINIS nemá povinný subjekt autorská práva (resp. má práva či znalosti standardního uživatele, která nejsou dostatečná k tomu, aby mohl vyhotovit výstup dle žádosti žadatele ze dne 4. 11. 2008) požádal nadstandardně společnost GORDIC spol. s r.o., jež je vlastníkem autorských práv k informačnímu systému GINIS, zda by se nepokusila bezúplatně o takovýto žadatelem požadovaný export z databáze tohoto informačního systému do excelovského souboru.

  Výsledkem byl výstup, jenž byl žadateli poskytnut, vypálením na CD a zaslán jako příloha dopisu ze dne 19. 11. 2008. Příprava výstupu v této podobě, kdy docházelo k exportu a následnému sehrávání všech údajů ze všech elektronických knih faktur, byla poměrně složitou záležitostí. V žádném případě nešlo o pouhé „vyhledávání" informací.

  Povinný subjekt tedy poskytl žadateli nadstandardně informace, které sám neměl k dispozici, které sám nevyužívá, které neměl možnost sám zpracovat a získal je na základě vstřícnosti společnosti GORDIC spol. s r.o.

  Povinný subjekt odmítá takto poskytnuté informace nadále jakkoli zpřesňovat, protože k tomu není povinen ani odborně vybaven. Nemůže z tohoto důvodu vyhovět ani žádosti žadatele, neboť tato se týká upřesnění informací- poskytnutých žadateli povinným subjektem na základě jeho předchozí žádosti ze dne 4. 11. 2008, ohledně níž požadované informace poskytla povinnému subjektu společnost GORDIC spol. s r.o. a povinný subjekt není schopen upřesňující informace požadované v aktuální žádosti poskytnout, neboť na ně nezná odpověď.

  Celé toto zdůvodnění je naprosto nesmyslné a nepravdivé.

  V minulosti mi povinný subjekt poskytl řadu faktur v tištěné formě, mezi nimi také fakturu s agentovým číslem 206100054, identifikátorem S00JP0062J9M. V žádném ze souborů kdf0001.csv a kdf0002.csv, které mi povinný subjekt poskytl dne 19. 11. 2008, bod 16, se údaje o této faktuře nevyskytly, co je důkazem, že mi povinný subjekt neposkytl údaje v plném rozsahu a že některé faktury, o kterých jsem se neměl dovědět, z poskytnutých souborů vymazal. Povinný subjekt si ani nedal námahu, aby vždy zatajil stejné faktury.

  Jak jsem uvedl v komentáři k bodu 17, u žádné faktury nebylo uvedené, komu byla daná faktura proplacena. Mezi údaji o faktuře byla uvedena identifikační čísla. Při hledání firem na základě uvedených identifikačních čísel, jsem v řadě případů zjistil, že žádná fyzická ani právnická osoba s daným identifikačním číslem neexistuje a ani nikdy neexistovala, co vzbuzuje důvodné podezření, že povinný subjekt proplácel faktury osobám, které nebyly ani fyzickými, ani právnickými osobami.

  Žádost o informaci, jaké údaje jsou v jednotlivých sloupcích souborů kdf0001.csv a kdf0002.csv, nechal povinný subjekt zcela bez odpovědi.
  A22-Rozhodnutí povinného subjektu z 14. 1. 2009 – zamítnutí informace kde je faktura - S00JP00E8BUB

  Celé toto tvrzení je opět zcela nesmyslné a není pravdivé, viz komentář k předcházejícímu bodu. Povinný subjekt jednal v rozporu s §15 odst. 1 zákona, když poskytnul informaci pouze částečně, aniž by vydal rozhodnutí o částečném zamítnutí.

 23. Proti rozhodnutí povinného subjektu jsem podal 28. 1. 2009 odvolání.
  A23-Odvolání z 28. 1. 2009 – informace byly poskytnuty pouze částečně
 24. Dne 27. 1. 2009 vydal nadřízený orgán, na základě mé stížnosti z 30. 12. 2008, bod 20, rozhodnutí, kterým povinnému subjektu přikázal žádosti vyřídit. V tomto rozhodnutí nadřízený orgán uvádí, že mé žádosti o poskytnutí informace ze dne 6. 12. 2008 byly povinnému subjektu doručeny 8. 12. 2008.

  Povinný subjekt na tyto žádosti neodpověděl, stejně tak neodpověděl na opakované žádosti z 30. 12. 2008, čím se opakovaně dopustil jednání v rozporu s § 14 odst. 5, písm. d). Stížnost podanou 30. 12. 2008 předložil povinný subjekt nadřízenému orgánu až 13. 1. 2009, čím se dopustil jednání v rozporu s § 16a odst. 5.

  A24-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 27. 1. 2009 – příkaz žádosti vyřídit – KUZL/2910/2009
 25. Dne 28. 1. 2009 jsem podal další žádost o poskytnutí informace, ve které jsem žádal o informaci, jaká data jsou v jednotlivých sloupcích.
  A25-Žádost z 28. 1. 2009 – jaká data jsou v jednotlivých sloupcích
 26. Dne 11. 2. 2009 povinný subjekt mou žádost zamítnul a zopakoval dřívější nesmyslné a nepravdivé tvrzení.
  A26-Rozhodnutí povinného subjektu z 11. 2. 2009 - neví, jaká data jsou ve sloupcích – S00JP00E8BLK

  Povinný subjekt znovu zopakoval nesmyslné, nepravdivé tvrzení. Pokud povinný subjekt tvrdí, že neví, jaké údaje jsou v jednotlivých sloupcích souborů kdf0001.csv a kdf0002.csv, tvrdí, že neví, jaká data z došlých faktur zadává do počítače, co je naprostý nesmysl.

 27. Dne 10. 2. 2009 vydal nadřízený orgán další rozhodnutí, kterým přikázal povinnému subjektu, na základě mé stížnosti doručené povinnému subjektu 8. 12. 2008, bod 19, žádost o poskytnutí informace z 5. 11. 2008, bod 16 vyřídit.
  A27-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 10. 2. 2009 - příkaz vyřídit žádost – KUZL/8549/2009

  V rozhodnutí nadřízený orgán uvádí, že mu povinný subjekt tuto stížnost předložil 13. 1. 2009. Jednalo se tedy o další jednání v rozporu s § 16a odst. 5.

 28. Dne 25. 2. 2009, vydal povinný subjekt tři nová rozhodnutí (mylně datovaná 25. 2. 2008), jimiž mým žádostem z 6. 12. 2009 nevyhvěl.
  A28a-Rozhodnutí povinného subjektu z 25. 2. 2009 – jaký údaj je ve sloupcích - S00JP00E8BG9
  A28b-Rozhodnutí povinného subjektu z 25. 2. 2009 – CD se smysluplnými sloupci – S00JP00E8BH4
  A28c-Rozhodnutí povinného subjektu z 25. 2. 2009 – kde jsou údaje o faktuře – S00JP00E8BFE

  Povinný subjekt ignoroval rozhodnutí nadřízeného orgánu z 10. 2. 2009, bod 27 a znovu zopakoval dřívější nesmyslná, nepravdivá tvrzení.

  K zjištění, jestli jsou v souborech kdf0001.csv nebo kdf0002.csv údaje o faktuře s agentovým číslem 206100054, identifikátorem S00JP0062J9M, stačilo v těchto souborech vyhledat výskyt tohoto agentového čísla. Protože ani v jednom z těchto souborů se dané agentové číslo nevyskytuje je zřejmé, že údaje o této faktuře v nich nejsou. Celá odpověď povinného subjektu je evidentně pouze snahou nepřiznat, že informace o této faktuře byly odstraněné.

 29. Rozhodnutími z 25. 2. 2009 zrušil nadřízený orgán rozhodnutí povinného subjektu ze dne 14. 1. 2009 a věc mu vrátil k novým projednáním. Z textu rozhodnutí spisová značka KUSP/10998/2009/PŽÚ/Du vyplývá, že nadřízený orgán vycházel z nepravdivých informací, které mu poskytl povinný subjekt.
  A29a-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 25. 2. 2009 - musí poskytnout informaci o faktuře - KUZL/10996/2009
  A29b-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 25. 2. 2009 - musí vypálit nové CD – KUZL/10998/2009
  U rozhodnutí KUZL/10998/2009 vycházel nadřízený orgán z nepravdivých tvrzení, která mu poskytnul povinný subjekt.
 30. Dne 11. 3. 2009 vydal povinný subjekt další rozhodnutí, že mé žádosti ze dne 4. 11. 2008 částečně nevyhovuje a to v rozsahu informací, které nejsou uvedeny na datovém nosiči uvedeném pod bodem 17.
  A30-Rozhodnutí povinného subjektu z 11. 3. 2009 – zamítnutí všech údajů o došlých fakturách – S00JP00E8BA3
  Povinný subjekt opět opakoval nesmyslné, nepravdivé tvrzení.
 31. Proti tomuto rozhodnutí jsem 16. 3. 2009 podal další odvolání, ve kterém jsem uvedl, že povinný subjekt ignoroval rozhodnutí nadřízeného orgánu KUZL/8549/2009, bod 27.
  A31-Odvolání z 16. 3. 2009 – nedostal jsem CD se všemi fakturami
 32. Dne 18. 3. 2009 mně povinný subjekt poslal dopis, ve kterém mně oznámil, na základě mé žádosti ze dne 6. 12. 2008, viz bod 20 a rozhodnutí nadřízeného orgánu ze dne 25. 2. 2009, viz bod 29, že údaje o faktuře s agentovým číslem 206100054, identifikátorem S00JP0062J9M, na datovém nosiči, který mně poslal dne 25. 2. 2009, nejsou.
  A32-Dopis povinného subjektu z 18. 3. 2009 – údaje o faktuře na CD nejsou – S00JP006UL4T

  Tato skutečnost jednoznačně dokazuje, že informace, které mi povinný subjekt poskytuje, nejsou úplné, protože neobsahují informace o všech proplacených fakturách. Povinný subjekt si ani nedává pozor na to, aby vždy zatajil stejné faktury. Poskytnutím informace pouze o některých fakturách povinný subjekt opět jednal v rozporu s § 15 odst. 1, když informaci poskytl částečně, aniž by o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí.

 33. Dne 18. 3. 2009 mně povinný subjekt poslal i druhý dopis, ve kterém mě informuje, že mně posílá nový datový CD nosič s požadovanými informacemi. Na zaslaném CD však byly soubory pdf, které není možné načíst do Excelu a navíc u jednotlivých faktur chyběl údaj, za co byla daná faktura proplacená. Jednalo se o další zlomyslnost povinného subjektu a o další pokus zatajit, komu a za co byly faktury proplacené.
  A33a-Dopis povinného subjektu z 18. 3. 2009 – posílá nové CD – S00JP00E8B6NA
  A33b-CD z 18. 3. 2009 – soubory pdf, kde chybí údaje, za co byly faktury proplaceny

  Povinný subjekt se opět dopustil jednání, které je v rozporu se zákonem. Zaprvé poskytl informaci pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí (§15 odst. 1) a zadruhé neposkytl informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.(§4, odst. 3), nýbrž úmyslně, aby byla nepoužitelná, informaci převedl do formátu, který neumožňuje informace třídit nebo filtrovat. Vymazáním informace, za co byly faktury proplacené, se poskytnutá informace stala zcela bezcennou. Zákon nedává povinným subjektům možnost úmyslně, ze zlomyslnosti a jako obstrukci, převádět poskytované informace do nepoužitelných formátů a navíc z nich odstraňovat podstatné části.

 34. Dne 23. 3. 2009 jsem podal další stížnost.
  A34-Stížnost z 23. 3. 2009 – na CD byly soubory pdf bez informace za co
  Povinný subjekt jednal v rozporu s §15 odst. 1 zákona, když poskytl informaci pouze částečně, aniž by vydal rozhodnutí o částečném zamítnutí.
 35. Rozhodnutím ze dne 13. 5. 2009 přikázal nadřízený orgán povinnému subjektu mé žádosti ze dne 5. 11. 2008 a 30. 12. 2008 vyřídit.
  A35-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 13. 5. 2009 – žádosti z 5. 11. 2008 a 30. 12. 2008 musí vyřídit - KUZL/28830/2009
 36. Dne 28. 5. 2009 vydal povinný subjekt rozhodnutí, kterým zrušil jeho rozhodnutí z 11. 3. 2009 uvedené pod bodem 30 a uvádí, že požadované informace mi v plném rozsahu posílá samostatným přípisem.
  A36-Rozhodnutí povinného subjektu z 28. 5. 2009 - zrušení rozhodnutí S00JP00E8BA3 – S00JP00E8ANH
 37. Dopisem ze dne 28. 5. 2009 – S00JP006U8VL, mně povinný subjekt oznámil, že mně posílá požadované údaje v elektronické podobě na datovém CD a že požadované informace jsou ve formátu, ve kterém byly vytvořeny, to znamená ve formátu pdf, neboť povinný subjekt není povinný měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží. Dále povinný subjekt zopakoval nesmyslné, nepravdivé tvrzení, že by bylo nutné na export dat z databází vytvořit speciální program, jehož cena by byla kolem 12.000,- Kč, což by pro povinný subjekt představovalo nepřiměřenou zátěž
  A37a-Dopis povinného subjektu z 28. 5. 2009 – posílá data ve formátu pdf - S00JP006U8VL
  A37b-Dopis povinného subjektu z 28. 5. 2009 – data z roku 2002 už mám - S00JP00E8AOC
  A37c-CD z 28. 5. 2009 – včetně informace za co byly faktury proplaceny

  Tvrzení povinného subjektu je neuvěřitelně drzé a absurdní. Pokud by byla data skutečně vytvořena v tomto formátu, nebylo by možné je filtrovat, to znamená tvořit přehledy faktur proplacených jednotlivým firmám, nebo faktur došlých v daném časovém období, vytvářet sestavy doposud neuhrazených faktur a podobně. Účetní program, ve kterém by byla data vytvořena a uložena v souborech pdf by byl zcela nepoužitelný. Opakovaná poskytnutí požadovaných informací v tomto formátu sledovalo jediný cíl - znemožnit mi filtrovat dodaná data a tak se dovědět, kolik bylo jednotlivým firmám proplaceno a za co. Pokud bych například chtěl vyhledat všechny faktury proplacené jedné firmě, musel bych pro každý rok prohledat cca 800 stránek. Povinný subjekt jedná soustavně v rozporu s § 4 odst. 3, protože opětovně neposkytl informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

 38. Dne 26. 8. 2009 jsem ještě dodatečně podal žádost o data z roku 2009.
  A38-Žádost z 26. 8. 2009 - data z roku 2009
 39. Dopisem z 9. 9. 2009 mě povinný subjekt vyzval k úhradě nákladů za pořízené CD ve výši 54 Kč. Jelikož jsem si pořízené CD vyzvedl osobně na magistrátu, neplatil jsem 10 Kč za balné a 36 Kč za poštovné, nýbrž pouze 8 Kč za samotné CD. Kvůli těmto 8 Kč napsal Ing. Gavlas dopis, který mi poslali doporučeně, pokladna vystavila příjmový doklad, který pracovnice účtárny zaúčtovala.
  A39a-Výzva k úhradě 8 Kč z 9. 9. 2009 – S00JP00H7SL7
  A39b-CD z 9. 9. 2009 – data z roku 2009 od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009

  Na zaslaném CD byly opět soubory pdf, které neumožňují filtrovat nebo třídit. Povinný subjekt opět jednal v rozporu s § 4 odst. 3.

 40. V dodaných souborech mě zarazily částky proplácené za tonery, papíry a kancelářské potřeby, které jsou šokující a vzbuzují důvodné podezření, že povinný subjekt proplácel faktury za zboží, které ve skutečnosti neodebral.
 41. Při vyřizování mých žádostí o poskytnutí informací byl v celé řadě případů porušen zákon o svobodném přístupu k informacím. Dne 28. 1. 2010 jsem podal žádost o informaci, kteří pracovníci povinného subjektu jsou za tato porušení zákona odpovědní, jak byli potrestáni a jaká opatření povinný subjekt přijal, aby k takovému jednání v budoucnu už nemohlo docházet.
  A41-Žádost z 28. 1. 2010 – kdo je odpovědný za porušování zákona
 42. Dne 28. 1. 2010 jsem podal ještě žádost o informaci, kolik knih došlých faktur vedl povinný subjekt v letech 2003 až 2009 a o vypálení dat z těchto knih.
  A42-Žádost z 28. 1. 2010 – kolik knih vedli v letech 2003 až 2009
 43. Na tyto žádosti jsem do 16. 2. 2010 nedostal odpovědi a proto jsem podal stížnosti na postup při vyřizování žádostí.
  A43a-Stížnost z 16. 2. 2010 – nedostal jsem informaci o počtu knih
  A43b-Stížnost z 16. 2. 2010 – nedostal jsem informaci, kdo je odpovědný

  Povinný subjekt opětovně jednal v rozporu s § 14 odst. 5 písm. d).

 44. Dne 19. 2. 2010 jsem obdržel od povinného subjektu dopis, spolu s CD. V dopise mě informoval, že v letech 2003 až 2007 vedl jednu knihu došlých faktur, v roce 2008 dvě a v roce 2009 tři knihy došlých faktur. Na přiloženém CD měla být data ze tří knih z roku 2009, o ostatních datech tvrdil, že mně je poskytl již v minulosti. O informacích, jaké další platby provedl v jednotlivých letech, tvrdil, že tyto informace jsou volně přístupné na internetu.
  A44a-Dopis povinného subjektu z 19. 2. 2010 – posílá CD s daty z celého roku 2009 – S00JP00G96OT
  A44b-CD z 19. 2. 2010 – faktury za celý rok 2009
  A44c-Soubor 2009_1
  A44d-Soubor 2009_2
  A44e-Soubor 2009_3
  A44f-Soubor Vady v knihách došlých faktur z roku 2009

  Povinný subjekt opět, ve snaze znemožnit jejich zpracování, převedl data do nepoužitelného formátu pdf. Kromě toho v dodaných souborech chyběly informace o celé řadě faktur, u mnoha faktur nebyla informace, za co byla daná faktura proplacena.

  Povinný subjekt opětovně jednal v rozporu s § 15 odst. 1 a § 4 odst. 3.

 45. Dne 22. 2. 2010 jsem obdržel od povinného subjektu dopis, ve kterém tvrdil, že mnohonásobné porušení zákona bylo selháním vedoucí informačního střediska, která byla potrestaná napomenutím. Jelikož se jedná o pochybení jednotlivce, nebyla u povinného subjektu přijata žádná nová organizační opatření.
  A45-Dopis povinného subjektu z 22. 2. 2010 – odpovědnost za porušování zákona – S00JP006U12Z

  Toto tvrzení je zjevně nepravdivé. Vedoucí informačního střediska nemá potřebné informace o účetním programu, způsobu uložení dat a proto nemůže rozhodnout o způsobu vyřízení žádosti. O tom rozhoduje tajemnice spolu s vedoucí(m) oddělení nebo odboru, kteří následně zaúkolují některého z podřízených, aby vypracoval odpověď, kterou následně, v některých případech, vedoucí informačního střediska formálně podepsala. Odpovědnost v plném rozsahu nese tajemnice povinného subjektu spolu s vedoucími příslušných oddělení a odborů. Svádění odpovědnosti na vedoucí informačního střediska dokazuje rozhodnutí povinného subjektu nadále v porušování zákona pokračovat.

 46. Na CD, které bylo přiložené k dopisu z 19. 2. tradičně nebyly informace o všech fakturách, viz bod 44. Dne 26. 2. 2010 jsem podal stížnost.
  A46-Stížnost z 26. 2. 2010 – vady ve fakturách z celého roku 2009
  Povinný subjekt opětovně jednal v rozporu s § 15 odst. 1 a §4 odst. 3.
 47. Dne 16. 3. 2010 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým potvrdil postup povinného subjektu při vyřizování mé žádosti ze dne 28. 1. 2010 a zamítl mou stížnost ze dne 26. 2. 2010. Skutečnost, že v dodaných souborech z let 2008 a 2009 chyběly údaje o 208 fakturách a u 317 faktur nebylo uvedené, za co byly tyto faktury proplacené, odbyli nesmyslným, nepravdivým tvrzením, že „Dle tvrzení povinného subjektu obsahují všechny tyto soubory kompletní údaje ze všech tří knih faktur z roku 2009.“ Podle Mgr. Durďákové z odboru právního a Krajského živnostenského úřadu plně stačí, aby povinný subjekt prohlásil, že v dodaných datech jsou údaje o všech fakturách. Otázkou je, jestli se Mgr. Durďáková nepokouší zabránit vytvoření precedentu, že data z účetnictví musí být poskytnuta, pro případ, až se někdo začne zajímat o účetnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.
  A47-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 16. 3. 2010 - zamítnutí knih faktur – KUZL/16125/2010
 48. Dne 18. 5. 2010 podala má advokátka žalobu proti nadřízenému orgánu, kterou napadla jeho rozhodnutí KUZL/16125/2010, bod 47.
  A48-Žaloba proti Krajskému úřadu Zlínského kraje z 18. 5. 2010 – zamítnutí knih faktur
 49. Dne 6. 9. 2010 jsem požádal povinný subjekt o informaci, kolik knih došlých faktur vede v roce 2010 a o vypálení dat ze všech těchto knih za rok 2010 ve stejné formě jak mě byla tato data poskytnuta za rok 2009 - viz dopis Vaše značka SP00JP00G96OT.
  A49-Žádost z 6. 9. 2010 – data z roku 2010
 50. Dne 20. 9. 2010 mně povinný subjekt poslal výzvu k úhradě nákladů na poskytnutí informace. Protože jsem si informace vyzvednul osobně na magistrátu, musel jsem zaplatit 12,- Kč. Kvůli těmto 12,- Kč sepsal povinný subjekt výzvu k úhradě, kterou mi poslali doporučeně do vlastních rukou za 42,- Kč, vystavil příjmový doklad, který účtárna zaúčtovala.
  A50a-Výzva z 20. 9. 2010 k úhradě 12,- Kč za CD – S00JP00M8DIT
  A50b-Potvrzení o zaplacení 12,- Kč z 22. 9. 2010
 51. Dne 21. 9. 2010 mně povinný subjekt poslal dopis, jehož přílohou bylo CD s údaji z knih došlých faktur za rok 2010, za období od 1. 1. 2010 do 31. 8. 2010. Na CD byly tři soubory s daty z 1., 2. a 3. knihy došlých faktur v nepoužitelném formátu pdf.
  A51a-Dopis povinného subjektu z 21. 9. 2010 – data z části roku 2010 – S00JP00G95XR
  A51b-CD z 21. 9. 2010 – data z části roku 2010 ve formátu pdf
  Na zaslaném CD byly opět soubory pdf, které neumožňují filtrovat nebo třídit. Povinný subjekt opět jednal v rozporu s §4 odst. 3.
 52. Dne 1. 4. 2011 jsem požádal povinný subjekt o poskytnutí dat ze všech knih došlých faktur, které vede, za roky 2009, 2010 a 2011 ve formátu CSV.
  A52-Žádost z 1. 4. 2011 – data z let 2009, 2010 a 2011 ve formátu CSV
 53. Dne 15. 4. 2011 mně povinný subjekt zaslal dopis, ve kterém opakuje nepravdivé, zcela vyloučené tvrzení, že data z účetnictví má v počítačích ve formátu pdf a že povinný není povinen měnit formát nebo jazyk informace, pokud by takováto změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží. Dále opakoval zcela nesmyslné, nepravdivé tvrzení, že pro převod dat do požadovaného formátu csv by musela firma GORDIC vytvořit speciální program, který by stál kolem 10 000,- Kč, který by firma GORDIC nebyla schopna vytvořit dříve než za 6 týdnů.
  A53a-Dopis povinného subjektu z 15. 4. 2011 – data posílají ve formátu pdf – S00JP00E7UCH
  A53b-CD z 15. 4. 2011 - data z let 2009, 2010 a části 2011 ve formátu pdf
  Povinný subjekt opět opakoval nepravdivé, zcela nesmyslné tvrzení o formátu dat a o nutnosti vypracovat speciální program.
 54. Dne 9. 5. 2011 jsem podal stížnost, ve které jsem uvedl, že požadované informace nemohly být v žádném případě vytvořeny ve formátu pdf, protože tento formát neumožňuje třídění nebo filtrování, co jsou základní požadavky na účetní software.
  A54-Stížnost z 9. 5. 2011 – data nemohla být vytvořena ve formátu pdf
 55. Dne 26. 5. 2011 vydal nadřízený orgán rozhodnutí, kterým potvrdil postup povinného.
  A55-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 24. 5. 2011 – zamítnutí stížnosti z 9. 5. 2011, bod 53 – KUZL/35566/2011
  Při vydávání tohoto rozhodnutí vycházel nadřízený orgán z nepravdivých podkladů dodaných povinným subjektem.
 56. Dne 22. 6. 2011 jsem podal žádost o vyexportování dat z účetnictví ze všech knih došlých faktur z let 2003 až 2011 ve formátu xls, xlsx nebo csv. V žádosti jsem zdůraznil skutečnost, že několikrát opakované tvrzení, že data z účetnictví není možné vyexportovat v jiném formátu než pdf se nezakládá na pravdě.
  A56-Žádost z 22. 6. 2011 – data je možné vyexportovat v jiných formátech
 57. Dne 7. 7. 2011 mně povinný subjekt poslal dopis, jehož přílohou bylo CD s požadovanými daty ve formátu xls. V dopise povinný subjekt tvrdil, že data z účetnictví nebylo možno z programu GINIS vyexportovat v jiném formátu než pdf, neboť export do formátu .xls umožnila až nová verze programu GINIS (verze 3.66), která byla u povinného subjektu zprovozněna ve dnech 27. - 28. 5. 2011. Nicméně ani tato nová verze programu GINIS neumožňuje export do formátů .csv či .xlsx.
  A57a-Dopis povinného subjektu ze 7. 7. 2011 – posílají soubory ve formátu xls - S00JP00GBCQN
  A57b-CD z 7. 7. 2011 - roky 2003 až 2011 ve formátu xls (zip 14 MB)
  Toto tvrzení, podobně jako celá řada předcházejících, není pravdivé. Viz poznámka u bodu 22. Povinný subjekt, v úmyslu znemožnit získání požadované informace, poskytnuté soubory záměrně zmrzačil, viz soubor 2010 na CD z 7. 7. 2011 od řádku 8 329.
 58. Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 16. 3. 2010, bod 47, jsem napadl soudní žalobou. Na jejím základě vydal Krajský soud v Brně dne 29. 3. 2012 rozsudek, kterým uvedené rozhodnutí nadřízeného orgánu zrušil pro vady řízení a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V rozsudku soud konstatoval, že Poznámka žalovaného, že přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost, je irelevantní, protože auditorská společnost provedla přezkoumání účetnictví povinného, nikoliv souborů poskytnutých žalobci, viz strana 5 rozsudku, dále Soud je toho názoru, že na základě těchto podkladů nemohl odvolací orgán učinit závěr o tom, zda žalobci byly poskytnuty kompletní informace, a nemohl tedy bez dalšího postup povinného subjektu potvrdit a na základě podané stížnosti bylo v daném případě povinností žalovaného, aby řádně vyhodnotil, zda žalobci byly poskytnuty kompletní informace, což dostatečně neučinil, viz strana 7.
  A58-Rozsudek 29 A 52/2010 z 29. 3. 2012 – zrušení rozhodnutí nadřízeného orgánu z 16. 3. 2010 – KUZL/16125/2010
 59. Dne 25. 5. 2012 vydal nadřízený orgán rozhodnutí KUZL/31160/2012, kterým opět potvrdil postup povinného subjektu při vyřizování mé žádosti ze dne 28. 1. 2010, bod 42. Při vydání tohoto rozhodnutí nadřízený orgán opět vycházel pouze z tvrzení povinného subjektu, bez toho, aby si vyžádal kopii souborů, které mi povinný subjekt poskytnul. Nadřízený orgán ignoroval stanovisko krajského soudu a neprovedl kontrolu úplnosti mně poskytnutých údajů. Například u faktur s agendovými čísly 209100002, 209100258 a 209101823 nebyly uvedeny údaje, za co byly tyto faktury proplacené. Tvrzení nadřízeného orgánu, uvedené na straně 5 tohoto rozhodnutí, že Obdobně to platí i v případech, kdy u některých faktur chybí popis, za co byly uhrazeny – pokud tento údaj není v knize faktur uveden (např. z důvodu stornování faktury nebo proto, že se jedná o vyúčtování již dříve uhrazených zálohových faktur) není to důvodem pro podání stížnosti, není pravdivé. V souboru 2009.xls, viz příloha A57b, jsou u těchto faktur údaje, za co byly faktury proplacené, uvedené. V žádném z těchto náhodně vybraných případů se nejedná o vyúčtování dříve proplacené zálohové faktury, ani o stornovanou fakturu. Pokud by nadřízený orgán chtěl tvrdit, že veškeré požadované informace mně byly poskytnuty následně na CD, která mi povinný subjekt poskytl 19. 2. 2010, 21. 9. 2010, 15. 4. 2011 nebo 7. 7. 2012, poznamenávám, že s výjimkou CD z 7. 7. 2010 byly na těchto CD vždy nepoužitelné soubory formátu pdf a na CD z 7. 7. 2012 byly soubory 2009.xls a 2009_1.xls nepoužitelné, protože v části těchto souborů nebyly informace o jednotlivých fakturách na dvou nebo třech řádcích, nýbrž jednotlivá písmena, například v názvu firmy, které byla faktura proplacena, byla na samostatných řádcích, jak je vidět například u faktury 209101823, viz poslední stránka přílohy A59c.

  Poslední věta druhého celého odstavce na straně 4 je možná pravdivá, ale zcela nepatřičná. Povinný subjekt nemusel upravovat data v systému GINIS, nýbrž vždy vyexportoval soubory do nějakého datového formátu, který umožňuje jejich úpravy a následně mohl v těchto datových souborech, které už nemají žádnou vazbu na systém GINIS, udělat jakékoli úpravy. Rozhodnutí nadřízeného orgánu jsem proto nucen znovu napadnout soudní žalobou.

  A59a-Rozhodnutí nadřízeného orgánu z 25. 5. 2012 – opětovné potvrzení rozhodnutí bod 44 - KUZL/31160/2012
  A59b-tři faktury ze souboru 2009_1.pdf z CD z 19. 2. 2010 – bez údaje za co byly proplacené
  A59c-stejné tři faktury ze souboru 2009.xls z CD ze 7. 7. 2011 s údaji za co byly proplacené
 60. Dne 24. 7. 2012 jsem podal prostřednictvím advokátky žalobu proti Krajskému úřadu Zlínského kraje, kterou se domáhám zrušení jeho rozhodnutí KUZL/31160/2012 z 25. 5. 2012 (žalovat musím nadřízený orgán, jehož rozhodnutí žalobou napadám, nemohu podat žalobu proti rozhodnutí magistrátu, proti jeho rozhodnutí mohu podat pouze odvolání ke krajskému úřadu). Od té doby čekám, kdy soud nařídí jednání.

www.pirati.cz