Aktuality

4.10.2014

Čeho jsem dosáhnul a čeho chci ještě dosáhnout

Spor o výši odměn bývalého vedoucího oddělní informačních systémů zlínského magistrátu jsem dotáhnul až k Nejvyššímu správnímu soudu, který ve zlomovém rozsudku stanovil, že údaje o platech, příplatcích a odměnách musí být zveřejněny.

Bohužel, úředníci v dnešní době nemusí zákony a rozsudky respektovat, jak dokazuji v části Krajský úřad: Odměny vedoucích.

Druhou oblastí, na kterou se dlouhodobě zaměřuji, je poskytování informací o proplacených fakturách. Za šest let jsem z magistrátu nedostal jediný pravdivý, použitelný a úplný seznam proplacených faktur.

Budu prosazovat, aby veškeré pokuty a náklady na prohrané soudy byly v plné výši vymáhané od těch pracovníků, kteří za ně nesou odpovědnost a aby trestem za neposkytnutí pravdivých informací v plném rozsahu, které je závažným porušením zákona o svobodném přístupu k informacím, a tedy hrubým porušením pracovních povinností, bylo vždy ukončení pracovního poměru.

4.10.2014

Důkaz, že pokuty za rozkradení majetku občanů se platí z rozpočtu, to znamená z peněz okradených občanů

V roce 2006 prověřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 13 veřejných zakázek vyhlášených statutárním městem Zlín. Za závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek udělil pokutu 3 miliony korun. Po rozkladu a soudech, které se táhly až do roku 2011, byla pokuta snížena na 800 tisíc, které magistrát zaplatil z rozpočtu. Po rozkradení majetku občanů zadáním zakázek předem vybraným firmám za vyšší ceny, než bylo možné dosáhnout, byli občané okradeni o dalších 800 tisíc.

Konečné rozhodnutí úřadu je v souboru, který si můžete otevřít na adrese www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/VZ/2010_R139.pdf, v něm bod 11.

Důkaz, že pokutu zaplatili z rozpočtu je ve výdajích nad 100 tisíc za rok 2011, které jsou zveřejněné na adrese http://www.zlin.eu/vydaje-smz-nad-100-tis-kc-cl-800.html. Po kliknutí na Výdaje SMZ nad 100 tis. Kč za rok 2011 se zobrazí seznam firem, kterým magistrát v roce 2011 zaplatil víc než 100 tisíc korun. Ve 14. řádku na 3. straně je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 801 000,00.

29.9.2014

Jak krajský úřad zveřejňuje odměny vedoucích

V září 2012 jsem požádal Krajský úřad Zlínského kraje o informaci, jaké mimořádné odměny dostali vedoucí odborů, ředitel, hejtman a náměstci hejtmana. Celý text zde.

29.9.2014

Proč kandiduji za Piráty a čeho chci dosáhnout

Současné zákony umožňují vytunelovat majetek obcí, měst a krajů.

Nechci, aby má vnoučata žila v chudobné, vytunelované zemi, nebo aby byla nucena emigrovat.

Roky bojuji s Magistrátem města Zlína o informace o proplacených fakturách a s magistrátem a Krajským úřadem Zlínského kraje o informace o platech a odměnách vedoucích. Přes to, že existuje zákon o svobodném přístupu k informacím, podle kterého musí být informace poskytnuta do 15 dnů, za šest let jsem z magistrátu nedostal jedinou pravdivou sestavu. Krajský úřad nerespektuje zákony, rozsudky a stanoviska Ministerstva vnitra a odmítá jakékoli informace poskytnout.

Hospodaření obcí, měst a krajů nikdo nekontroluje, takže mohou komukoli zaplatit za cokoli libovolnou částku a nikdo se to nedoví. Stejně tak si mohou jejich úředníci vyplácet statisícové odměny, bez toho, že by se to někdo dověděl.

Přístup k pravdivým informacím považuji za prvořadý krok v boji proti rozkrádání veřejného majetku. Snažil jsem se přesvědčit několik politických stran, aby začaly prosazovat kroky ke skutečně zajištěnému přístupu k pravdivým informacím. V roce 2010 jsem poslal dva maily Karlu Schwarzenbergovi, neodpověděl mi. Jednal jsem s pány Gazdíkem, Polčákem a Bětákem (končícím náměstkem zlínského primátora). Když jsem jim vysvětlil, co chci prosadit, zachvátila je panika. Když v roce 2010 nastupující zlínský primátor prohlásil, že chce v široké míře využívat zkušenosti jednoho bývalého primátora, zachvátila panika mne, a to jsem ještě netušil, že to myslí vážně. Před posledními parlamentními volbami jsem napsal obsáhlý dopis panu Babišovi, zůstal bez odpovědi.

Jedinou politickou stranou, která prosazuje přístup k informacím, nejen na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, ale v širokém rozsahu, jsou Piráti. Proto kandiduji za Českou pirátskou stranu, i když jsem nestraník.

29.11.2013

Odpověď Nejvyššího státního zastupitelství

Dne 18.9.2013 jsem zaslal Otevřený dopis Nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi, který byl 6.11.2013 zcela univerzálně formalisticky vyřízen JUDr. Ivanou Mrkvovou (pdf 139 kB).

24.10.2013

Předvolební výzva

Přátelé,
zákony České republiky umožňují beztrestně tunelovat rozpočty samospráv. Nejvyšší kontrolní úřad jejich hospodaření kontrolovat nesmí, zabránil tomu Senát ovládaný ČSSD. Obce, města a kraje nakládají s majetkem občanů a ti by si hospodaření měli hlídat. Celý text zde.

18.9.2013

Otevřený dopis JUDr. Pavlu Zemanovi, Nejvyššímu státnímu zástupci

Vážený pane doktore,
od roku 2008 žádám, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Magistrát města Zlína o informace o platech, příplatcích a odměnách vedoucích oddělení a odborů, o data z účetnictví (proplacených fakturách) a o informace, kolik magistrát platil za kancelářské papíry a tonery. Magistrát mi požadované informace odmítá sdělit, případně mi sdělí informace, které nejsou pravdivé.

25. 6 2012 jsem podal u Okresního státního zastupitelství ve Zlíně trestní oznámení na několik pracovníků Magistrátu města Zlína a Krajského úřadu Zlínského kraje, ve kterém jsem popsal a detailně doložil celou řadu případů, kdy Magistrát města Zlína, jako povinný subjekt a Krajský úřad Zlínského kraje jako nadřízený orgán jednaly mnohonásobně v rozporu s ustanoveními zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celý text zde (pdf 249 kB).

27.8.2013

Česká republika není právním státem

Jedním ze základních znaků právního státu je vynutitelnost práva. V České republice existuje řada zákonů, které nemají sankční část, takže za jejich nedodržování není možné uložit žádný postih. Názorným příkladem této skutečnosti je zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

12. 9. 2012 jsem podal na Krajském úřadě Zlínského kraje žádost o informaci, jaké mimořádné odměny dostali vedoucí odborů, ředitel, hejtman a náměstci hejtmana. Krajský úřad postupně vydal sedm rozhodnutí, ve kterých poskytnutí informace odmítnul, s odůvodněním, že se s rozsudkem Nejvyššího správního soudu „neztotožňuje“ a že § 8b zákona je protiústavní. Ministerstvo vnitra šest rozhodnutí krajského úřadu zrušilo (o odvolání proti sedmému doposud nerozhodlo). Krajský úřad nadále odmítá požadované informace poskytnout. Ministerstvo vnitra nemá žádný právní prostředek, jak krajský úřad donutit, aby jeho rozhodnutí, respektoval.

Právo je v České republice nevymožitelné.

Související dokumenty:

12.09.2012 - Žádost na KÚ o mimořádné odměny vedoucích
26.09.2012 - Dopis KÚ informace o odměnách nesdělují
26.09.2012 - Rozhodnutí KÚ o zamítnutí odměn vedoucích a ředitele
08.10.2012 - Odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele
05.11.2012 - MV zrušilo rozhodnutí KÚ věci odmítnutí informací
22.11.2012 - Druhé rozhodnutí KÚ kde se neztotožňuje s rozsudkem NSS
07.12.2012 - Druhé odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele
27.12.2012 - Doplnění spisu o rozsudek NSS
07.01.2013 - MV zrušilo druhé rozhodnutí KÚ věci odmítnutí informací
28.01.2013 - Třetí rozhodnutí KÚ o zamítnutí odměn vedoucích a ředitele
31.01.2013 - Třetí odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele
25.02.2013 - MV zrušilo třetí rozhodnutí KÚ věci odmítnutí informací
20.03.2013 - Čtvrté rozhodnutí KÚ o zamítnutí odměn vedoucích a ředitele
22.03.2013 - Čtvrté odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele
17.04.2013 - MV zrušilo čtvrté rozhodnutí KÚ věci odmítnutí informací
06.05.2013 - Páté rozhodnutí KÚ o zamítnutí odměn vedoucích a ředitele
13.05.2013 - Páté odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele
12.06.2013 - MV zrušilo páté rozhodnutí KÚ věci odmítnutí informací
01.07.2013 - Šesté rozhodnutí KÚ o zamítnutí odměn vedoucích a ředitele
08.07.2013 - Šesté odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele
30.07.2013 - MV zrušilo šesté rozhodnutí KÚ věci odmítnutí informací
16.08.2013 - Sedmé rozhodnutí KÚ o zamítnutí odměn vedoucích a ředitele
22.08.2013 - Sedmé odvolání proti rozhodnutí KÚ ve věci odměn vedoucích a ředitele

3.10.2012

Cena OTEVŘENO

Cena OTEVŘENO

Dne 1.10.2012 jsem v Praze převzal cenu obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost, o.p.s. za mnoholetý boj s Magistrátem města Zlína o informace.

K mé nominaci Okresního státního zastupitelství do soutěže Zavřeno přijala Otevřená společnost následující stanovisko:

Nominace č. 21 – Okresní státní zastupitelství ve Zlíně

Porušování práva na informace v jakémkoliv rozsahu nemá podle státního zástupce trestněprávní relevanci.

Konkrétní čin:
Po rozsáhlém porušování práva na informace Magistrátem Zlína (průtahy, neoprávněné odepírání, neoprávněná úhrada - viz kauza průlomového rozsudku NSS o poskytnutí informace o odměně šéfa odboru) podal žadatel trestní oznámení, v němž uvedl tr. čin "zneužívání pravomoci veřejného činitele" resp. "zneužití pravomoci úřední osoby". Státní zástupce (snad správně?) konstatoval, že tyto tr. činy nelze v uvedeném jednání spatřovat, zejména pro absenci úmyslu. Opomenul však zhodnotit vztah ke skutkové podstatě tr. činu "§ 330 maření úkolu úřední osoby z nedbalosti", která při velkém rozsahu porušování práva na informace je namístě.

Hodnocení organizátora:
Vzhledem k rozsáhlé obstrukční praxi úřadů při poskytování informací je namístě zvažovat trestně právní důsledky těchto obstrukcí, i když je to dosud pro orgány činné v tr. řízení nezvyklé.

Na základě tohoto stanoviska podám nové trestní oznámení pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku.

30.9.2012

Trestní oznámení na pracovníky magistrátu a krajského úřadu

Dne 25. 6. 2012 jsem podal trestní oznámení na několik pracovníků Magistrátu města Zlína a Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří jsou, kromě jiného, odpovědni za to, že po několika letech žádostí jsem doposud nedostal pravdivé informace o platech a odměnách vedoucích oddělení a odborů magistrátu, přičemž se mě pokusili okrást o více než 32 tisíc korun.

Trestní oznámeni (doc 75 kB)

Okresní státní zastupitelství shodilo trestní oznámení pod stůl

Dopis OSZ 1 ZN 296-2012-61 z 28 6 2012146 (pdf 189 kB)

Ústavou a Listinou základních práv a svobod zaručené právo na informace neexistuje

Podle názoru Okresního státního zastupitelství povinné subjekty:

  • nemusí v zákonem stanovené době odpovídat na žádosti o informace
  • když žadatel o informace podá stížnost, povinný subjekt nemusí v zákonem stanovené době tuto stížnost předat nadřízenému orgánu
  • v odpovědi na žádost o informaci může povinný subjekt libovolně lhát
  • za „vyhledání a zpracování“ informace může povinný subjekt požadovat libovolně vysokou, ničím neodůvodněnou, úhradu
  • nemusí respektovat rozsudky soudů

protože v žádném z uvedených případů nedojde k naplnění skutkové podstaty žádného trestného činu.

I když právo na informace občanům zaručuje Ústava a Listina základních práv a svobod, ve skutečnosti občané žádné informace nemusí dostat, ani po několikaleté snaze.

10.9.2012

Kandiduji v krajských volbách

V říjnových volbách do zastupitelstva Zlínského kraje kandiduji za Českou pirátskou stranu.

8.9.2012

Proč jsem nechal vyhlásit exekuci na Zlínský kraj

Více než čtyři roky jsem žádal Magistrát města Zlína (MMZ) o informaci, jaké mimořádné odměny dostal v letech 2000 až 2008 Ing. Alois Gavlas, bývalý vedoucí oddělení informačních systémů MMZ. Pracovníci magistrátu mi tuto informaci odmítali poskytnout s odůvodněním, že se jedná o osobní údaj, který nesmí být zveřejněný. Spor o to, jestli se jedná, nebo nejedná, o osobní údaj jsem po třech letech dotáhnul až k Nejvyššímu správnímu soudu, který v rozsudku 5 As 57/2010 konstatoval, že:

„Zákon tedy výslovně stanoví, že výše poskytnutých veřejných prostředků ve spojení se jménem a příjmením osoby, které byly poskytnuty (spolu s dalšími údaji uvedenými v § 8b odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím) jsou údaji, které povinný subjekt žadateli poskytne“.

I po vynesení tohoto rozsudku, podle kterého každý povinný subjekt poskytne kterémukoli žadateli informace o výši veřejných prostředků poskytnutých kterémukoli pracovníkovi, mně pracovníci magistrátu odmítali ještě rok informace poskytnout s odůvodněními, že rozsudek magistrátu nestanovuje žádnou konkrétní povinnost, že by se po zveřejnění výše platů a odměn pracovníci magistrátu mohli stát na ulicích terčem výsměchu, že pracují za tak nízké platy, nebo po mně chtěli, v rozporu se zákonem a uvedeným rozsudkem, abych zdůvodnil, proč informace o výši odměn požaduji. Pracovníci krajského úřadu, jako nadřízený orgán, tato nezákonná jednání schvalovali.

Po více než čtyřech letech mi došla trpělivost. Pochopil jsem, že s pracovníky magistrátu, ani s pracovníky krajského úřadu, není možné jednat slušně a že jedinou možností, jak dosáhnout toho, aby mi informace poskytli, je využití všech možností, které mi dávají zákony.

Dne 29. 5. 2012 nabyl právní moci rozsudek Krajského soudu v Brně 29 A 41/2011, kterým byl Krajský úřad Zlínského kraje, mimo jiného, odsouzený k náhradě nákladů řízení ve výši 12.200,- Kč do třiceti dnů od právní moci rozsudku. Krajský úřad tuto část rozsudku, stejně jako rozsudek Nejvyššího správního soudu ignoroval, takže jsem neměl jinou možnost, než podat návrh na exekuci.

Od teď, kdykoli bude existovat vykonatelné rozhodnutí, že mi pracovníci magistrátu nebo krajského úřadu mají poskytnout informaci a tuto informaci mi neposkytnou, nebo mi poskytnou informaci, která bude dokazatelně nepravdivá, nebo neúplná, nebo budou ignorovat nějaké jiné vykonatelné rozhodnutí, podám návrh na exekuci.

Rozsudek 5 As 57/2010 je příloha C38-Rozsudek NSS z 27. 5. 2011 - 5 As 57/2010

Rozsudek 29 A 41/2011 je příloha C58-Rozsudek Krajského soudu v Brně z 27. 4. 2012 – 29 A 41/2011

16.7.2012

Zlínský magistrát byl donucen zveřejnit výši odměn svého úředníka

Magistrát Města Zlína prohrál čtyři roky trvající soudní spor o zveřejnění mimořádných odměn proplacených Ing. Aloisi Gavlasovi, vedoucímu oddělení informačních systémů.

Zlínský důchodce Zdeněk Maděra žádal v roce 2008 po magistrátu informace, jaké mimořádné odměny dostal v letech 2000 až 2008 vedoucí oddělení informačních systémů Ing. Alois Gavlas. U každé odměny žádal zdůvodnění, za co byla udělena. Magistrát zveřejnění informací odmítl a proto se Luděk Maděra obrátil na nadřízený orgán a nakonec i na soudy.

Žádost o informace byla postupně uznána za oprávněnou Nejvyšším správním soudem, Krajským soudem v Brně a také Krajským úřadem Zlínského kraje, který je magistrátu nadřízeným orgánem.

Po více než čtyřletém odmítání pak Magistrát Města Zlína dne 2.7.2012 informace vydal (pdf 456 kB). Z poskytnutých údajů vyplývá, že Ing. Aloisi Gavlasovi byly v době od srpna 2000 do prosince 2008 mimo platu, příplatku za vedení oddělení a osobního ohodnocení, uděleny ještě další mimořádné odměny v celkové výši 1 635 900,- Kč. Podrobnosti zde (xls 29 kB).

Ing. Alois Gavlas byl pro Magistrát města Zlína nesporně velmi drahým úředníkem. V roce 2000 vypracoval výzvu pro podání nabídky do veřejné zakázky, která musela být zneplatněna pro závažná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Následně v rozporu se zákonem vystavil 236 objednávek a nechal proplatit 236 faktur v celkové výši 41 958 776,- Kč, takže 472 krát jednal v rozporu se zákonem. Za to pak Magistrát Města Zlína dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tři pokuty, v celkové výši 345 000,- Kč.

Níže je odkaz na článek, který zveřejnily novinky.cz dne 2.3.2011

Důchodci naúčtovali za informace o odměnách na zlínské radnici 32 tisíc

Půl roku se již domáhá informací z magistrátu města Zlína Luděk Maděra. Po radnici požaduje seznam mimořádných odměn vedoucích pracovníků jednotlivých odborů. Za seznamy mimořádných odměn vedoucích odborů po něm požadoval zlínský magistrát 32 000 korun. Celý text zde.

Magistrát města Zlína je 8. nejotřesnější úřad

Magistrát Města Zlína v prestižní a silně obsazené celostátní soutěži nejhorších úřadů z hlediska poskytování informací Zavřeno obsadil "úctyhodné" 8. místo.

Přihlášku Magistrátu města Zlína do soutěže o anticenu Zavřeno zpracoval Luděk Maděra.

Odborná komise komentovala práci Magistrátu města Zlína takto:

Magistrát trvale odmítá poskytovat informace, poskytované informace nejsou pravdivé, nedodržuje zákonem stanovené lhůty, požaduje nehorázné úhrady nákladů.

Konkrétní čin:

Nominace slučující více případů porušování práva na informace ve Zlíně. Žadatel požádal o:
1) informaci, jaké mimořádné odměny dostali vedoucí jednotlivých odborů a oddělení.
2) informaci o počítačové síti magistrátu.
Magistrát k odměnám vedoucích sdělil, že jde o osobní údaje, které neposkytne. Žadatel opravil žádost tak, že nepožaduje výši odměn, ale jen její důvody. Magistrát sdělil, že není jasné, zda se myslí odbory a oddělní Zlína, anebo jiného města (!). Stejně postupoval u dotazu na počítačovou síť, kdy vyzval žadatele k upřesnění, zda se jedná o magistrát Zlína či jiného města (!).

Nominace podpůrně uvádí další případy obstrukce při žádání informací:
3) Úřad odmítl poskytnout informaci o nákladech  na kancelářské potřeby, vypracovanou již dříve pro jiný účel. Nadřízený orgán mu po odvolání nařídil informaci poskytnout, úřad však opět odmítl se stejnými důvody. Až po druhém příkazu nadřízeného orgánu informaci poskytl.
4) Informaci o ceně za nákup prvků pro systém televizního dohledu na křižovatkách ve městě poskytlo město až na základě rozsudku soudu.

Naše hodnocení činu:

Magistrát Zlína provádí absurdní švejkovsko-kafkovskou taktiku obstrukce - požaduje upřesnění žádosti i tam, kde je vše zcela jasné. Požadovat upřesnění, zda oslovený subjekt je i tím, o němž se žádají informace, představuje nejhrubší porušení povinností veřejného úřadu, pokus vyvrátit ze základů jakýkoliv rozumný vztah s veřejností. Takto lze rozložit jakékoliv podání do nekonečna. Prodlužuje tak vyřízení o několik týdnů.
Informace o osobních odměnách nejsou chráněnými osobními údaji.
Žadatel svými žádostmi, byť poměrně podrobnými a pro úřad obtížnými, odhaluje  zneužívání veřejných prostředků.

Tiskové zprávy

7.10.2010, Zlínu hrozí další pokuta za veřejné zakázky (pdf 71 kB)

17.9.2010, Primátorka Irena Ondrová šíří nepravdivé informace (pdf 67 kB)

7.9.2010, Zlínský magistrát čelí žalobě, protože tajil komu a za co platí (pdf 61 kB)

Články

8. září 2010, Chce se dostat na zlínskou radnici. Teď na ni podal žalobu

13. května 2010, Zlínský magistrát platí firmě i za vynesení starých počítačů na půdu
moje poznatky inspirovaly i pana Gazdíka.

www.pirati.cz